Uczniowie Żeglugi będą mieć wielofunkcyjne i nowoczesne boisko sportowe

Ław­ki, zie­leń, per­go­la z miej­scem do wypo­czyn­ku, a co naj­waż­niej­sze wie­lo­funk­cyj­ne boisko dla uczniów. Takie zmia­ny zacho­dzą wła­śnie w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­no tam tak­że dru­gie boisko do siat­ków­ki, co umoż­li­wi jed­no­cze­sne korzy­sta­nie z obiek­tu przez dwie kla­sy. Ucznio­wie będą mogli grać w pił­kę ręcz­ną, koszy­ków­kę, teni­sa ziem­ne­go oraz w pił­kę noż­ną.

– Sta­wia­my na aktyw­ność spor­to­wą, już teraz orga­ni­zu­je­my wie­le zawo­dów, a sam obiekt będzie nowo­cze­sny i dobrze wypo­sa­żo­ny dla mło­dzie­ży, tak, by jak naj­le­piej mogła się roz­wi­jać – pod­kre­śla Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Wie­lo­funk­cyj­ne boisko spra­wi, że w tym miej­scu będą mogły się odby­wać prze­róż­ne zawo­dy spor­to­we, a ich uczest­ni­ków zoba­czy­my z zada­szo­nych try­bun.

Koszt budo­wy to ponad 1 mln zł, pie­nią­dze powiat zdo­był z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Inwe­sty­cji Lokal­nych.

Ten kto miał oka­zję prze­cho­dzić obok koziel­skiej Żeglu­gi prze­ko­nał się, że przed szko­łą zro­bi­ło się ostat­nio przy­jem­nie zie­lo­no. To efekt nowych nasa­dzeń, któ­re od kil­ku dni cie­szą oko prze­chod­niów (na zdję­ciach poni­żej).

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting