Uczniowie zamiast do szkoły poszli na komisariat

Nie­ty­po­wą lek­cję zor­ga­ni­zo­wa­no dla pod­opiecz­nych z kla­sy mun­du­ro­wej ZS nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Ucznio­wie dru­giej kla­sy o pro­fi­lu mun­du­ro­wym Zespo­łu Szkół Nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zamie­ni­li budy­nek szko­ły na komen­dę Poli­cji. Pod­czas zajęć w jed­no­st­ce lice­ali­ści mogli zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da codzien­na służ­ba poli­cjan­tów na wybra­nych sta­no­wi­skach.

Tym razem przy­glą­da­li się pra­cy dyżur­ne­go na sta­no­wi­sku kie­ro­wa­nia oraz zwie­dzi­li pomiesz­cze­nia dla osób zatrzy­ma­nych. Dowie­dzie­li się rów­nież m.in. jak wyglą­da codzien­na służ­ba tech­ni­ków kry­mi­na­li­sty­ki oraz prze­wod­ni­ków psów służ­bo­wych.

Zaję­cia, któ­re odby­wa­ją się w komen­dzie dają moż­li­wość przy­bli­że­nia lice­ali­stom pra­cy w poli­cji, po to aby w spo­sób świa­do­my mogli doko­nać wybo­ru zawo­do­we­go.

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 29 listo­pa­da o godzi­nie 10:00, w Komen­dzie Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu, ul. Kor­fan­te­go 2 (sala audio­wi­zu­al­na), funk­cjo­na­riu­sze – prak­ty­cy, opo­wie­dzą o swo­jej codzien­nej służ­bie. Będzie moż­li­wość wej­ścia i zoba­cze­nia na wła­sne oczy na czym pole­ga pra­ca w labo­ra­to­rium kry­mi­na­li­stycz­nym. Poza tym, wszy­scy chęt­ni będą mogli spró­bo­wać swo­ich sił na poli­cyj­nym symu­la­to­rze inter­wen­cji i spraw­dzić, z jaki­mi sytu­acja­mi mie­rzą się na co dzień poli­cjan­ci.

Kolej­ne takie spo­tka­nie już 12 grud­nia, rów­nież w Komen­dzie Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu, przy uli­cy Kor­fan­te­go 2.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting