Uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu najlepszy w Polsce z języka niemieckiego

Robert Domin został lau­re­atem Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go. Zajął 1 miej­sce w kra­ju, poko­nu­jąc 85 fina­li­stów z całej Pol­ski.

W auli Lubrań­skie­go Col­le­gium Minus w Pozna­niu przed­sta­wio­no lau­re­atów 41. Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go. Uczeń II kla­sy Tech­ni­kum Budow­nic­twa Zespo­łu Szkół nr 1, Robert Domin, został lau­re­atem Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go i zajął 1 miej­sce w kra­ju, poko­nu­jąc 85 fina­li­stów z całej Pol­ski. Oprócz licz­nych nagród Rober­to­wi przy­zna­no sty­pen­dium na kurs let­ni Aca­de­mia Bal­ti­ca Uni­wer­sy­te­tu w Kolo­nii.

Suk­ces Rober­ta Domi­na jest tym bar­dziej wyjąt­ko­wy, że kon­ku­ro­wał z ucznia­mi szkół języ­ko­wych, klas dwu­ję­zycz­nych czy też z mło­dzie­żą z nie­miec­ko­ję­zycz­ny­mi korze­nia­mi. Nale­ży dodać, iż do olim­pia­dy Rober­ta przy­go­to­wy­wa­ła nauczy­ciel­ka języ­ka nie­miec­kie­go w Zespo­le Szkół nr 1 mgr Anna Księ­żyk, któ­ra ma już w swo­im dorob­ku peda­go­gicz­nym kil­ku fina­li­stów i lau­re­atów olim­pia­dy.

Nato­miast pla­no­we zaję­cia z języ­ka nie­miec­kie­go z Rober­tem pro­wa­dzi mgr Ewe­li­na Kowaś, któ­ra oprócz bar­dzo dobrej zna­jo­mo­ści języ­ka zna dosko­na­le realia kra­ju.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting