Tylko do środy można zgłaszać propozycję do budżetu obywatelskiego

Do podzia­łu jest 1,8 milio­na zło­tych. Inwe­sty­cje będą reali­zo­wa­ne w przy­szłym roku.

Budżet oby­wa­tel­ski to oka­zja dla miesz­kań­ców, aby zgła­sza­li swo­je pomy­sły jak zmie­nić wize­ru­nek kędzie­rzyń­sko-koziel­skich osie­dli. W ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­ły już tęż­nie solan­ko­we, pla­ce zabaw, obiek­ty rekre­acyj­ne i spor­to­we. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież remon­ty chod­ni­ków, dopo­sa­żo­no jed­nost­ki OSP, roz­bu­do­wy­wa­no oświe­tle­nie ulicz­ne i zre­ali­zo­wa­no wie­le innych pro­jek­tów.

Aktu­al­na edy­cja budże­tu oby­wa­tel­skie­go jest na eta­pie zgła­sza­nia pro­po­zy­cji, ale cza­su na to jest już bar­dzo mało. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne będą bowiem tyl­ko do śro­dy. — To już ostat­nia pro­sta, żeby zgło­sić pomysł do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Na pro­po­zy­cje miesz­kań­ców cze­ka­my do 30 czerw­ca. W puli jest 1,8 mln zł do podzia­łu na wszyst­kie osie­dla — pod­kre­śla Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Swoje pro­po­zy­cje moż­na zgła­szać za pomo­cą stro­ny kedzierzynkozle.pl. Tam trze­ba zna­leźć pod­stro­ną doty­czą­cą budże­tu oby­wa­tel­skie­go. For­mu­larz w wer­sji elek­tro­nicz­nej znaj­dzie­my w zakład­ce „Dodaj nowe zada­nie”. W tym try­bie koniecz­na jest reje­stra­cja aby umoż­li­wić zwrot­ny kon­takt ze zgła­sza­ją­cym na eta­pie wery­fi­ka­cji for­mal­nej zgło­sze­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting