Tylko demonstracja kędzierzynian w Opolu zmusi urzędników do działania

Część miesz­kań­ców chce urzą­dzić pikie­tę pod gma­chem WIOŚ. Czy ini­cja­ty­wę poprze i zor­ga­ni­zu­je pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska?

Dotych­czas urzą­dzo­no jeden pro­test ulicz­ny w któ­rym miesz­kań­cy wyra­ża­li swo­je obu­rze­nie zanie­czysz­cze­niem powie­trza. Pikie­ta odby­ła się rok temu pod urzę­dem mia­sta. W prak­ty­ce jed­nak magi­strat nie jest insty­tu­cją, któ­ra ma instru­men­ty do wal­ki z tru­ci­cie­la­mi ben­ze­nem. Takim jest Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Tygo­dnik 7DNI od czę­ści miesz­kań­ców sły­szał, że to wła­śnie tam powin­na zostać zor­ga­ni­zo­wa­na pikie­ta.

– Jeśli ponad set­ka osób zja­wi się pod gma­chem WIOŚ i wyra­zi swo­je nie­za­do­wo­le­nie, wów­czas może inspek­to­rzy sku­tecz­niej podej­dą do swo­ich obo­wiąz­ków – mówi jeden z naszych roz­mów­ców. Demon­stra­cja mogła­by zostać wspar­ta przez wła­dze mia­sta. Tak w tej spra­wie wypo­wie­dzia­ła się pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska:– We wrze­śniu 2016 roku były takie tygo­dnie, kie­dy noto­wa­nia ben­ze­nu dosłow­nie sza­la­ły, wywo­łu­jąc ogrom­ny nie­po­kój i pro­te­sty miesz­kań­ców. I wte­dy szyb­ko zare­ago­wał WIOŚ, zare­ago­wał woje­wo­da… Doszli­śmy nie­ste­ty do punk­tu, że trze­ba pomóc WIOŚ-owi znów zauwa­żyć pro­blem kędzie­rzy­nian. Może jeśli przed tą insty­tu­cją sta­wi się wie­lu miesz­kań­ców, któ­rzy oba­wia­ją się o swo­je zdro­wie, to odpo­wied­nie służ­by wresz­cie przy­ło­żą się do roz­wią­za­nia pro­ble­mu? War­to by zor­ga­ni­zo­wać taką pikie­tę – powie­dzia­ła nam Sabi­na Nowo­siel­ska.

Ben­zen jest jed­nym z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych roz­pusz­czal­ni­ków pod wzglę­dem tok­sycz­nym. Wpły­wa nega­tyw­nie na skład krwi i narzą­dy krwio­twór­cze, powo­du­je uszko­dze­nie szpi­ku kost­ne­go. Wyso­kie stę­że­nia ben­ze­nu dzia­ła­ją nar­ko­tycz­nie na orga­nizm czło­wie­ka.

Nor­ma rocz­na wyno­si 5 mikro­gra­mów na metr sze­ścien­ny. W nie­któ­re dni jego stę­że­nie prze­kra­cza nawet 100 mikro­gra­mów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting