Twój najlepszy przyjaciel czeka na Ciebie

Schro­ni­sko w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od lat zapew­nia bez­piecz­ny azyl i god­ne warun­ki życia bez­dom­nym zwie­rzę­tom z nasze­go regio­nu. Pra­cow­ni­cy i wolon­ta­riu­sze dba­ją nie tyl­ko o przy­sło­wio­wą peł­ną miskę, ale rów­nież aktyw­ność fizycz­ną, kon­takt z ludź­mi, obda­rza­ją je opie­ką i czu­ło­ścią. Jedy­ną rze­czą, jakiej bra­ku­je tym psom i kotom do peł­ni szczę­ścia to domy i wła­sne rodzi­ny. Być może, któ­re­muś z nich bra­ku­je wła­śnie Cie­bie…

Mamy nadzie­ję, że część z Was otwo­rzy dla nich swo­je ser­ca i domy.

TYMEK

Tymek prze­by­wa w schro­ni­sku już parę lat. Nie­ste­ty, nie bar­dzo wyróż­nia się na tle dzie­sią­tek innych zwie­rza­ków, któ­re prze­wi­nę­ły się przez gościn­ne pro­gi pla­ców­ki. Ani duży, ani mały. Ani brzyd­ki, ani ład­ny. Zwy­kły, naj­zwy­klej­szy w świe­cie kun­de­lek. Jego wyjąt­ko­wość cięż­ko jest dostrzec na pierw­szy rzut oka, bo kry­je się wewnątrz. Przy bliż­szym pozna­niu Tymek poka­zu­je swo­je praw­dzi­we obli­cze: zabaw­ne, sym­pa­tycz­ne i deli­kat­ne jak on sam.

 

NERO

Nero to praw­dzi­wy wul­kan ener­gii. Może bie­gać i sza­leć bez koń­ca. Potrze­bu­je czło­wie­ka, któ­ry pozwo­li mu się wyszu­mieć i nauczy go odro­bi­ny ogła­dy. Jest raczej nie­śmia­ły w zawie­ra­niu nowych zna­jo­mo­ści, ale nie ma rze­czy, któ­rej by nie zro­bił za smacz­ka. Przy bliż­szym pozna­niu poka­zu­je dru­gą stro­nę swo­jej oso­bo­wo­ści: bar­dzo weso­łą, tro­chę zwa­rio­wa­ną, spra­gnio­ną towa­rzy­stwa i czu­ło­ści. Ten mło­dy psiak, wła­ści­wie jesz­cze dzie­ciak, cze­ka w schro­ni­sku na prze­wod­ni­ka, przy któ­rym poczu­je się bez­piecz­ny i szczę­śli­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting