Trzy miesiące aresztu dla sprawców rozboju na 52-latku

Mło­dzi męż­czyź­ni spę­dzą za kra­ta­mi czas do roz­pra­wy po któ­rej gro­zi im nawet 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

Sąd na wnio­sek poli­cji zde­cy­do­wał o aresz­cie dla 19 i 20-lat­ka z Kędzie­rzy­na-Koź­le. Kil­ka dni temu dopu­ści­li się poważ­ne­go prze­stęp­stwa.

Poli­cja bada spra­wę roz­bo­ju do któ­re­go mia­ło dojść w rejo­nie kędzie­rzyń­skie­go dwor­ca PKP, gdzie dwóch męż­czyzn mia­ło zacze­piać 52-lat­ka.

Męż­czyź­ni mie­li bić pokrzyw­dzo­ne­go, a następ­nie zabrać mu dowód oraz rze­czy oso­bi­ste.

Poli­cjan­ci usta­li­li ryso­pis spraw­ców i już kil­ka minut po zda­rze­niu na jed­nej z ulic w mie­ście, zauwa­ży­li oso­by odpo­wia­da­ją­ce ryso­pi­so­wi.

Męż­czyź­ni na widok poli­cyj­ne­go patro­lu pró­bo­wa­li jesz­cze ucie­kać. Mun­du­ro­wi zatrzy­ma­li podej­rza­nych. Oka­za­li się nimi 19 i 20-let­ni miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na.

Obaj usły­sze­li zarzut roz­bo­ju z uży­ciem nie­bez­piecz­ne­go przed­mio­tu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting