Trwają zgłoszenia do Wrzosowiska

Impre­za odbę­dzie się jesie­nią, ale już moż­na skła­dać chęć udzia­łu w tym nie­zwy­kłym prze­glą­dzie pio­sen­ki.

Wrzo­so­wi­sko to wizy­tów­ka Kędzie­rzy­na-Koź­la i kul­tu­ral­na uczta dla miło­śni­ków muzy­ki nio­są­cej z sobą głęb­sze prze­sła­nie. Ogól­no­pol­ski Prze­gląd Pio­sen­ki Tury­stycz­nej, Poezji Śpie­wa­nej i Sztuk Róż­nych odbę­dzie się w tym roku już po raz dzie­więt­na­sty.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już przyj­mu­je zgło­sze­nia na udział w tym wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu. Kar­tę zgło­sze­nio­wą moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej MOK. Przyj­mo­wa­ne będą do 12 wrze­śnia.

Głów­nym celem prze­glą­du jest pro­mo­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie pio­sen­ki tury­stycz­nej, lite­rac­kiej, poetyc­kiej oraz autor­skiej o wyso­kich walo­rach arty­stycz­nych, jak rów­nież stwa­rza­nie moż­li­wo­ści do twór­czych kon­fron­ta­cji mło­dych talen­tów. Prze­gląd Pio­sen­ki Tury­stycz­nej Poezji Śpie­wa­nej i Sztuk Róż­nych ma cha­rak­ter otwar­ty. Mogą w nim brać udział uzdol­nie­ni muzycz­nie ama­to­rzy powy­żej 15 roku życia: soli­ści oraz zespo­ły.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting