Trwają zapisy do szkoły muzycznej

Codzien­nie od 15.00 do 18.00 w budyn­ku szko­ły na ul. Kościusz­ki moż­na spo­tkać nauczy­cie­li, któ­rzy spraw­dzą umie­jęt­no­ści naszych dzie­ci i pomo­gą w roz­wo­ju karie­ry arty­stycz­nej.

Zapi­sy na rok szkol­ny 2020/2021 pro­wa­dzi Pań­stwo­wa Szko­ła Muzycz­na I Stop­nia na osie­dlu Pogo­rze­lec w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Przez cały wrze­sień w godzi­nach od 15.00 do 18.00 dyżu­ru­ją tam nauczy­cie­le. Zba­da­ją zdol­no­ści muzycz­ne, wokal­ne, tanecz­ne. Pomo­gą wybrać kie­ru­nek kształ­ce­nia albo instru­ment.

Pań­stwo­wa Szko­ła Muzycz­na I st. nr 1 przyj­mu­je chęt­nych do nauki gry na instru­men­tach w 2 cyklach naucza­nia

- cykl 6-let­ni dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 10 lat

- cykl 4-let­ni dla dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku od 10 do 16 lat

W szko­le odby­wa się nauka gry na:

- for­te­pia­nie

- skrzyp­cach

- wio­lon­cze­li

- kon­tra­ba­sie

- akor­de­onie

-gita­rze

- fle­cie

- obo­ju

- klar­ne­cie

- sak­so­fo­nie

- trąb­ce

- wal­tor­ni

- puzo­nie

- instru­men­tach per­ku­syj­nych.

Ze szko­łą moż­na się skon­tak­to­wać pod nume­ra­mi tele­fo­nów: +48 77 472 33 95, +48 791 449 447 (sieć Play)
Dyrek­tor: +48 77 55 07 036

fot. archi­wum szko­ły

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting