Trwają konsultacje w sprawie budowy koreańskiej fabryki przy ulicy Naftowej

Do 17 stycz­nia miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą zgła­szać swo­je uwa­gi doty­czą­ce tej inwe­sty­cji.

Cho­dzi o budo­wę zakła­du, w któ­rym pro­du­ko­wa­ne będą mate­ria­ły do aku­mu­la­to­rów elek­trycz­nych. Już wia­do­mo, że reali­za­cja przed­się­wzię­cia obej­mie budo­wę dwóch budyn­ków z dzie­się­cio­ma linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi. Poza nimi kore­ań­ska fir­ma Foosung prze­wi­du­je wyko­na­nie innych ele­men­tów nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia zakła­du, tj. maga­zy­nów, zbior­ni­ków maga­zy­no­wych, infra­struk­tu­ry pod­ziem­nej wraz z przy­łą­cza­mi do sie­ci zewnętrz­nych, zakła­do­we­go labo­ra­to­rium oraz zakła­do­wej oczysz­czal­ni ście­ków.

Obec­nie trwa­ją kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne w tej spra­wie, któ­re zakoń­czą się 17 stycz­nia. Miesz­kań­cy mają pra­wo poznać wszyst­kie szcze­gó­ły inwe­sty­cji. Doku­men­ta­cja jest do wglą­du, znaj­du­je się w sie­dzi­bie Urzę­du Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le przy ul. Pira­mo­wi­cza 32, w Wydzia­le Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa, pok. nr 428, w godzi­nach od 08:00 do 14:30. Do 17 stycz­nia moż­na zgła­szać uwa­gi i wnio­ski dot. inwe­sty­cji.

Naj­bliż­szy dom miesz­kal­ny znaj­do­wać się będzie kilo­metr od fabry­ki. Ale to poje­dyn­cza nie­ru­cho­mość, więk­sze sku­pi­ska miesz­kań­ców znaj­dą się dużo dalej. Według świa­to­wych stan­dar­dów bez­piecz­ny dystans to oko­ło 500 – 700 metrów od fabry­ki.

Inwe­stor — kore­ań­ska fir­ma Foosung — zapew­nia, że wszel­kie emi­sje będą nie­szko­dli­we i zmiesz­czą się we wszyst­kich nor­mach i regu­la­cjach. Podob­nie będzie ze ście­ka­mi. W pierw­szej fazie, do 2021 roku, zatrud­nio­nych ma być oko­ło 150 osób. W fazie dru­giej, już ponad 300. Wte­dy też zakład przej­dzie na trans­port kole­jo­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting