Tomasz Raczek rozmawiał z widzami Kina Helios o filmie „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego

18 czerw­ca w kinie Helios w ramach cyl­ku „Kino Kone­se­ra” odbył się spe­cjal­ny seans fil­mo­wy z udzia­łem wybit­ne­go kry­ty­ka fil­mo­we­go i publi­cy­sty — Toma­sza Racz­ka.

Cykl „Kino Kone­se­ra” obej­mu­je fil­my, któ­re z róż­nych powo­dów są szcze­gól­nie war­to­ścio­we, war­te tego by je zoba­czyć i o nich roz­ma­wiać.

- Tyl­ko 50% fil­mu wyświe­tla­ne jest na ekra­nie – mówił przed sean­sem fil­mo­wym Tomasz Raczek. — dru­gie 50% wyświe­tla­ne jest w psy­chi­ce każ­de­go z nas. Każ­dy ukła­da sobie swój wła­sny film. Poło­wa jest wspól­na, a dru­ga poło­wa zawie­ra to, co zdo­ła­li­śmy ze sobą wziąć.

Tym razem zapre­zen­to­wa­no film Paw­ła Paw­li­kow­skie­go pt. „Zim­na woj­na”, nagro­dzo­ny za naj­lep­szą reży­se­rię na tego­rocz­nym festi­wa­lu w Can­nes. Film opo­wia­da histo­rię trud­nej miło­ści dwoj­ga ludzi, któ­rzy pozna­li się po woj­nie. Łączą­ce ich uczu­cie nie pozwa­la im być razem, ale nie potra­fią też żyć bez sie­bie. W rolach głów­nych wystą­pi­li: Tomasz Kot, któ­ry wcie­lił się w postać Wik­to­ra War­skie­go oraz Joan­na Kulig jako Zuzan­na Lichoń.

Po sean­sie Tomasz Raczek zapro­sił widzów by pozo­sta­li w sali kino­wej, aby poroz­ma­wiać o zapre­zen­to­wa­nym fil­mie.

- To w roz­mo­wie może­my wymie­nić się tym, co wzię­li­śmy z fil­mu dla sie­bie – przy­po­mniał Tomasz Raczek. — Film napraw­dę obej­rza­ny, to film, któ­ry widzie­li­śmy w kinie, a potem o nim roz­ma­wia­li­śmy – przy­wo­łał sło­wa Zyg­mun­ta Kału­żyń­skie­go. — Roz­mo­wa jest dopeł­nie­niem fil­mu, a emo­cje któ­re pod­czas niej wypo­wie­my, głę­biej w nas wnik­ną i wzbo­ga­cą naszą psy­chi­kę – dodał.
Zim­na woj­na to film wyjąt­ko­wy i wybit­ny, reży­ser zadbał o każ­dy szcze­gół. Histo­ria opo­wie­dzia­na zosta­ła przy pomo­cy czar­no-bia­łych zdjęć, co dosko­na­le odda­je kli­mat lat powo­jen­nych, w któ­rych przy­szło żyć głów­nym boha­te­rom. Nie jest to jed­nak film wyłącz­nie dla kry­ty­ków fil­mo­wych i kone­se­rów. Pra­wa do jego roz­po­wszech­nia­nia zosta­ły naby­te przez wszyst­kich dys­try­bu­to­rów fil­mo­wych. W Pol­sce film jest wyświel­na­ny od tygo­dnia i obej­rza­ło go już 250 tysię­cy osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting