To może być szansa na nowe mieszkania w mieście | 7DNI To może być szansa na nowe mieszkania w mieście - 7DNI

To może być szansa na nowe mieszkania w mieście

W kwiet­niu w życie wej­dzie usta­wa o moż­li­wo­ści prze­ka­zy­wa­nia przez gmi­ny grun­tów pry­wat­nym przed­się­bior­com w zamian za część loka­li, któ­re tam powsta­ną.

Lokal za Grunt to nowy pro­gram wspie­ra­nia roz­wo­ju inwe­sty­cji. Jak tłu­ma­czy rząd, jego pod­sta­wo­wym celem jest ogra­ni­cze­nie barier w pozy­ski­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści pod zabu­do­wę, w tym zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą.

– Ideą pro­gra­mu jest prze­zna­cza­nie nie­ru­cho­mo­ści będą­cych w gmin­nym zaso­bie nie­ru­cho­mo­ści na cele inwe­sty­cyj­ne w zamian za lokale/budynki miesz­kal­ne lub użyt­ko­we wyko­rzy­sty­wa­ne następ­nie przez gmi­nę do reali­za­cji jej zadań – tłu­ma­czy biu­ro pra­so­we Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­no­lo­gii.

Jak ma to wyglą­dać w prak­ty­ce? Gmi­na dys­po­nu­ją­ca grun­tem pod­pi­su­je umo­wę sprze­da­ży z inwe­sto­rem (wyło­nio­nym w trans­pa­rent­nym prze­tar­gu otwar­tym) i prze­ka­zu­je mu dział­kę pod budo­wę. Nabyw­ca uiści część ceny nie­ru­cho­mo­ści w for­mie pie­nięż­nej. Dru­gą część roz­li­czy nato­miast w for­mie loka­li, któ­re po wybu­do­wa­niu prze­ka­że gmi­nie. Pozo­sta­ły­mi loka­la­mi inwe­stor będzie mógł dys­po­no­wać zgod­nie z wła­sny­mi potrze­ba­mi.
Pro­gram Lokal za Grunt jest adre­so­wa­ny do gmin oraz pod­mio­tów zain­te­re­so­wa­nych pro­wa­dze­niem dzia­łań inwe­sty­cyj­nych w sek­to­rze budow­nic­twa.
Do prze­tar­gu o naby­cie nie­ru­cho­mo­ści od gmi­ny może ubie­gać się każ­dy, kto w roz­li­cze­niu ceny tej nie­ru­cho­mo­ści prze­ka­że gmi­nie na wła­sność okre­ślo­ną licz­bę loka­li miesz­kal­nych lub użyt­ko­wych.

Gmi­na, nie inwe­stu­jąc wła­snych pie­nię­dzy (a jedy­nie grunt), pozy­sku­je nowe zaso­by i może je prze­zna­czyć na miesz­ka­nia komu­nal­ne, miesz­ka­nia na wyna­jem (np. z doj­ściem do wła­sno­ści), obiek­ty opie­ki zdro­wot­nej, edu­ka­cyj­ne itp.

Inwe­sto­rzy zysku­ją dostęp do atrak­cyj­nych grun­tów gmin­nych lub pocho­dzą­cych z Kra­jo­we­go Zaso­bu Nie­ru­cho­mo­ści. W ten spo­sób samo­rzą­dy mogą rów­nież wes­przeć lokal­nych przed­się­bior­ców budow­la­nych w wycho­dze­niu z kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go pan­de­mią.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting