To już pewne. Miejskie rowery wrócą w maju | 7DNI To już pewne. Miejskie rowery wrócą w maju - 7DNI

To już pewne. Miejskie rowery wrócą w maju

Mia­sto poin­for­mo­wa­ło, że będzie kon­ty­nu­owa­ło współ­pra­cę z fir­mą, któ­ra zapew­nia dostęp do jed­no­śla­dów.

Pro­jekt funk­cjo­nu­je od kil­ku lat i cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Mia­sto poin­for­mo­wa­ło wła­śnie, że będzie kon­ty­nu­owa­ny rów­nież w tym roku.

- Nowy sezon miej­skich rowe­rów ruszy od 1 maja 2021 roku — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu.

Jed­no­cze­śnie urząd mia­sta przed­sta­wił sta­ty­sty­ki za zeszły rok. Użyt­kow­ni­cy sys­te­mu prze­je­cha­li łącz­nie ponad 25 tys. km, co ozna­cza, że ponad 7 razy okrą­ży­li Pol­skę. W 2020 roku rowe­ry wypo­ży­czo­no ponad 12 tys. razy, a naj­chęt­niej się­ga­no po nie w piąt­ki i w sobo­ty. Oka­za­ło się, że naj­po­pu­lar­niej­szym mie­sią­cem na prze­jażdż­ki był sier­pień. Śred­ni czas prze­jaz­du jed­ne­go jed­no­śla­du wyniósł nie­co ponad 17 minut. Miesz­kań­cy naj­czę­ściej wypo­ży­cza­li rowe­ry ze sta­cji: „Kędzie­rzyn sta­cja kole­jo­wa”, „Hala spor­to­wa Śród­mie­ście” oraz „Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting