To jest opowieść o prawdziwie dobrym piwie | 7DNI To jest opowieść o prawdziwie dobrym piwie - 7DNI

To jest opowieść o prawdziwie dobrym piwie

Piwa kra­fto­we zdo­by­wa­ją coraz więk­szy rynek. Gru­pa pasjo­na­tów stwo­rzy­ła nową mar­kę na opol­skim ryn­ku bro­war­ni­czym.

Opolsz­czy­zna ma boga­tą histo­rię bro­war­nictwa. Przed laty w każ­dym więk­szym mie­ście dzia­ła­ły lokal­ne bro­wa­ry. Z cza­sem powsta­ły duże zakła­dy, któ­re wyzna­cza­ły kie­run­ki tej spe­cy­ficz­nej bran­ży. Od kil­ku lat coraz wię­cej piwo­szy – ale i spo­ra­dycz­nych klien­tów – szu­ka tzw. bro­wa­rów kra­fto­wych, czy­li pro­du­cen­tów piw rze­mieśl­ni­czych, nie­za­leż­nych od duże­go kapi­ta­łu finan­so­we­go. Ich prze­wa­ga pole­ga na tym, że mogą łatwiej dosto­so­wy­wać się do gustów swo­ich lokal­nych klien­tów. Jed­nym z takich pro­du­cen­tów jest Bro­war Opol­ski w Kro­śni­cy w powie­cie strze­lec­kim, stwo­rzo­ny przez gru­pę pasjo­na­tów z Opolsz­czy­zny.

Bro­war Opol­ski pro­du­ku­je czte­ry rodza­je piwa: pils, lager, psze­nicz­ne i bursz­ty­no­we. Trzy pierw­sze to kla­sycz­ne piwa jasne, bursz­ty­no­we z kolei ma bar­wę ciem­niej­szą. Bro­war sta­wia na tra­dy­cyj­ny model piwo­war­stwa, sta­ra się oddać hołd kon­ser­wa­tyw­nym sty­lom piw­nym i spraw­dzo­nym przez lata meto­dom warze­nia. Sto­su­je pod­sta­wo­we skład­ni­ki, woda, sło­dy jęcz­mien­ne, chmiel i droż­dże. Są to po czę­ści surow­ce pol­skie, ale rów­nież cze­skie i nie­miec­kie.

Ta nowa opol­ska fir­ma sta­ra się stać w kontrze do duże­go bro­war­nic­twa. Przed­sta­wi­cie­le Bro­wa­ru Opol­skie­go pod­kre­śla­ją, że ich piwo musi odpo­wied­nio dłu­go fer­men­to­wać i leża­ko­wać. Nie sto­su­ją zamien­ni­ków, sta­wia­ją na jakość surow­ców. Nie wyko­rzy­stu­ją rów­nież żad­nych tech­nik fil­tra­cji, paste­ry­za­cji. To prze­kła­da się na final­ny pro­dukt.

– Musi­my mieć, jak się to mówi „rękę do piwa” – pod­kre­śla głów­ny bro­war­nik. – Nie chce­my pod­cho­dzić do nie­go komer­cyj­nie. Robi­my je w dużym stop­niu pod nasz gust i nasze uzna­nie. Chce­my, żeby lokal­na spo­łecz­ność chcia­ła się z nim iden­ty­fi­ko­wać. Jed­no­cze­nie myśli­my o wpro­wa­dze­niu nowych sma­ków.

Piwo Bro­wa­ru Opol­skie­go moż­na kupić w wybra­nych skle­pach oraz dobrych opol­skich restau­ra­cjach i loka­lach gastro­no­micz­nych. Ale fir­ma sta­ra się rów­nież dostar­czać swo­je pro­duk­ty za pośred­nic­twem social mediów. Piwo moż­na kupić tak­że przez tele­fon. Sprze­da­wa­ne jest w skrzyn­kach i kar­to­no­wych pudeł­kach po 20 bute­lek. Przed­sta­wi­cie­le Bro­wa­ru Opol­skie­go nie ukry­wa­ją, że ich celem jest nie tyl­ko sprze­daż piwa, ale rów­nież popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy na jego temat wśród miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Dla­te­go są otwar­ci na roz­mo­wy z klien­ta­mi, a po zakoń­cze­niu pan­de­mii pla­nu­ją wiel­kie spo­tka­nie z opol­ski­mi piwo­sza­mi. Mają nadzie­ję, że wokół Bro­wa­ru Opol­skie­go zrze­szy się spo­re gro­no klien­tów, któ­rzy chcą się iden­ty­fi­ko­wać z tą wyjąt­ko­wą mar­ką.

Kon­takt do zamó­wień:

tel. 696 866 808.
Adres: Kro­śni­ca,
ul. Drzy­ma­ły 2.

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego
alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom
do lat 18 jest przestępstwem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting