To był trudny rok dla Grupy Azoty ZAK S.A., ale z zyskiem

Trud­ny rok cała Gru­pa Azo­ty zakoń­czy­ła z bli­sko 10 miliar­da­mi zł przy­cho­dów ze sprze­da­ży

Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w 2018 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 9 999 mln zł (wzrost o 0,381 mld zł r/r) i wynik EBITDA na pozio­mie 764 mln zł (przy wyni­ku EBITDA bli­sko 1 190 mln rok wcze­śniej), reali­zu­jąc mar­żę EBITDA na pozio­mie 7,6%. Tym samym potwier­dził się klu­czo­wy nie­ko­rzyst­ny wpływ czyn­ni­ków kosz­to­wych na osią­ga­ne przez Gru­pę wyni­ki.

Po sła­bych wyni­ko­wo IIIII kwar­ta­le, nazna­czo­nych wpły­wem czyn­ni­ków pogo­do­wych, nagro­ma­dze­nia w maga­zy­nach dużych zapa­sów oraz przede wszyst­kim nie­spo­ty­ka­nej ska­li wzro­stem cen klu­czo­wych surow­ców (gaz, węgiel) i praw do emi­sji CO2, kwar­tał IV przy­niósł wyha­mo­wa­nie ten­den­cji spad­ko­wej i zbli­że­nie wyni­ków do tych osią­ga­nych w ana­lo­gicz­nym okre­sie uda­ne­go 2017 roku.

Szczyt noto­wań cen gazu przy­pa­dał na wrze­sień, w kolej­nych mie­sią­cach obser­wo­wa­li­śmy już wyłącz­nie ten­den­cję male­ją­cą. Ana­li­ty­cy ryn­ko­wi nie prze­wi­du­ją w krót­kim ter­mi­nie powro­tu do tak wyso­kich cen gazu. Wpływ na to będzie miał fakt, że okres jesien­no-zimo­wy minął, a ocze­ki­wa­ny jest wzrost poda­ży tego surow­ca na euro­pej­skim ryn­ku, spo­wo­do­wa­ny zwięk­sze­niem dostaw przez naj­więk­szych eks­por­te­rów, tj. Rosję i USA.

- Rok 2018 był wyjąt­ko­wym cza­sem. Zbie­gło się w nim wie­le zewnętrz­nych, nie­za­leż­nych od Gru­py Azo­ty nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na bran­żę che­micz­ną. Wyma­ga­ją­cym warun­kom pro­wa­dze­nia biz­ne­su che­micz­ne­go w 2018 roku towa­rzy­szy­ła w Gru­pie Azo­ty kon­se­kwent­na reali­za­cja celów stra­te­gii do 2020 roku, któ­ra ma w przy­szło­ści uod­por­nić Gru­pę na tak sil­ny wpływ czyn­ni­ków zewnętrz­nych. W ubie­głym roku ukoń­czo­no pro­ces kon­so­li­da­cji obsza­ru han­dlu, któ­ry pozwa­la po wie­lu latach wresz­cie dzia­łać spół­kom Gru­py Azo­ty jak jed­nej fir­mie. Ta zna­czą­ca reor­ga­ni­za­cja przy­nie­sie Gru­pie wie­le korzy­ści, pozwo­li efek­tyw­nie zarzą­dzać mar­ke­tin­giem pro­duk­tów. Akwi­zy­cja Com­po Expert – czo­ło­wej spół­ki świa­to­we­go ryn­ku nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych – wzmac­nia pozy­cję Gru­py na kon­ku­ren­cyj­nym ryn­ku, uzu­peł­nia port­fo­lio pro­duk­tów i prze­no­si Gru­pę o wie­le lat do przo­du pod wzglę­dem dostę­pu do wyso­ko­spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy. Reali­zo­wa­ne w ubie­głym roku i pierw­szym kwar­ta­le tego roku inten­syw­ne pra­ce nad fla­go­wym pro­jek­tem pol­skiej che­mii Poli­me­ra­mi Poli­ce suk­ce­syw­nie zbli­ża­ją nas do roz­po­czę­cia inwe­sty­cji, w efek­cie któ­rej Gru­pa uzy­ska zna­czą­cą dywer­sy­fi­ka­cję pro­wa­dzo­ne­go biz­ne­su – powie­dział dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty.

- Nie ukry­wa­my, że za nami trud­ny rok. Wzrost cen surow­ców ude­rzył w całą bran­żę che­micz­ną. Słab­sze niż prze­wi­dy­wa­ne na 2018 rok wyni­ki finan­so­we nie były w sta­nie pod­ko­pać solid­nych fun­da­men­tów, na jakich opie­ra się Gru­pa. Uda­ło się utrzy­mać w ryzach wskaź­ni­ki zadłu­że­nia, bez naru­sza­nia kowe­nan­tów. Pomi­mo zewnętrz­nych per­tur­ba­cji, Gru­pa kon­se­kwent­nie reali­zu­je zało­że­nia stra­te­gicz­ne, aby i w przy­szło­ści wycho­dzić z podob­nych zawi­ro­wań obron­ną ręką. Z nie­ukry­wa­ną satys­fak­cją dostrze­ga­my rów­nież rosną­cy opty­mizm inwe­sto­rów odzwier­cie­dlo­ny w zwyż­ku­ją­cych cenach akcji Gru­py Azo­ty. Jesz­cze w paź­dzier­ni­ku nasze walo­ry osią­ga­ły rela­tyw­nie niskie pozio­my, by w krót­kim okre­sie wzro­snąć o prze­szło 100%. Widać wyraź­nie, że nasza wcze­śniej­sza oce­na jedy­nie chwi­lo­we­go spad­ku war­to­ści akcji (oczy­wi­ste nie­do­sza­co­wa­nie) z per­spek­ty­wą solid­ne­go wzro­stu w dłu­gim okre­sie, nie była bez­pod­staw­na – powie­dział Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes Gru­py Azo­ty, odpo­wie­dzial­ny za finan­se Gru­py.

Rok 2018 to rów­nież okres jed­nej z naj­więk­szych w histo­rii Spół­ki akwi­zy­cji. Za nie­mal 1 mld zł Gru­pa prze­ję­ła spół­kę Com­po Expert, lide­ra ryn­ku nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych o wyso­kiej war­to­ści doda­nej, któ­re­go sieć dys­try­bu­cji obej­mu­je Euro­pę, Azję i Pacy­fik, obie Ame­ry­ki i Afry­kę Połu­dnio­wą. Dzię­ki tej inwe­sty­cji Gru­pa Azo­ty jesz­cze bar­dziej wzmoc­ni swo­ją mię­dzy­na­ro­do­wą pozy­cję wśród lide­rów roz­wią­zań dla ryn­ku agro.

Nawo­zy
Seg­ment Nawo­zy, pomi­mo dywer­sy­fi­ka­cji dzia­łal­no­ści, pozo­sta­je klu­czo­wym seg­men­tem biz­ne­so­wym Gru­py, a jego zna­cze­nie po akwi­zy­cji Com­po Expert jesz­cze wzro­śnie. Ta część biz­ne­su, któ­ra gene­ru­je ok. poło­wy przy­cho­dów w Gru­pie, bory­ka­ła się w minio­nym roku z nie­ko­rzyst­ny­mi zewnętrz­ny­mi czyn­ni­ka­mi, wśród któ­rych te naj­istot­niej­sze to: wzrost cen surow­ców (głów­nie gazu i węgla) i praw do emi­sji CO2 oraz klę­ska suszy w upra­wach rol­nych. Wszyst­ko to skut­ko­wa­ło wydat­ną reduk­cją mar­ży EBITDA (z 9,6% w 2017 r. do 1,7% w 2018 r.) przy jed­no­cze­snej obniż­ce przy­cho­dów o 2,5%.

Che­mia
Seg­ment Che­mia wyge­ne­ro­wał naj­więk­szy wzrost przy­cho­dów (do pozio­mu 3,11 mld zł, tj. o 11,7% r/r), ale i tutaj wzrost cen wszyst­kich pod­sta­wo­wych surow­ców (gaz, pro­py­len, kwas tere­fta­lo­wy, ilme­nit, szla­ka tyta­no­wa) grał głów­ną rolę w kie­run­ku obniż­ki mar­ży EBITDA o 3,4 p.p. do pozio­mu 9,1%. W struk­tu­rze przy­cho­dów domi­no­wa­ła sprze­daż pochod­nych mocz­ni­ka (dla celów tech­nicz­nych oraz AdBlue), na któ­rej obrót się­gnął 795 mln zł (wzrost o 13,1% r/r), w dal­szej kolej­no­ści zna­czą­ce przy­cho­dy przy­no­si­ła sprze­daż alko­ho­li OXO (655 mln zł, wzrost o 17,6% r/r), mela­mi­ny (511 mln zł, 7,2%) oraz bie­li tyta­no­wej (372 mln zł, 0,5%). Naj­więk­szy wzrost przy­cho­dów odno­to­wa­no dla siar­ki (247 mln zł, 35,9% r/r), w wyni­ku wzro­stu śred­niej ceny o 52,6% i to pomi­mo wyraź­ne­go (o 10,9%) spad­ku wolu­me­nu sprze­da­ży.

Two­rzy­wa
Seg­ment Two­rzyw odno­to­wał z jed­nej stro­ny wzrost przy­cho­dów (do pozio­mu 1,56 mld zł, tj. o 10,0%), z dru­giej – w podob­nej ska­li jak w seg­men­cie Che­mia – obni­że­nie mar­ży EBITDA (o 3,3 p.p.). Śred­nio­rocz­ne ceny pod­sta­wo­wych surow­ców do pro­duk­cji polia­mi­dów (feno­lu i ben­ze­nu) w uję­ciu r/r były niż­sze, z dru­giej stro­ny cena pod­sta­wo­we­go pro­duk­tu (polia­mid natu­ral­ny) ule­gła obni­że­niu w wyni­ku koniecz­no­ści zdo­by­cia nowych odbior­ców (na korzyst­niej­szych z ich per­spek­ty­wy warun­kach) na dodat­ko­we wolu­me­ny wypro­du­ko­wa­ne w uru­cho­mio­nej pod koniec 2017 roku Wytwór­ni Polia­mi­dów II. Ryn­ko­wi two­rzyw towa­rzy­szy­ła nie­pew­ność odno­śnie wiel­ko­ści popy­tu zgła­sza­ne­go przez spo­wal­nia­ją­cą bran­żę moto­ry­za­cyj­ną (ponad 40% polia­mi­du tra­fia na ten rynek), a zwią­za­ną z wpro­wa­dze­niem nowych prze­pi­sów śro­do­wi­sko­wych.

Wyni­ki Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. odno­to­wa­ła w 2018 roku zysk net­to w wyso­ko­ści 16 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 1,96 mld zł. Klu­czo­wym czyn­ni­kiem dla wyge­ne­ro­wa­nych przez Spół­kę wyni­ków były rosną­ce kosz­ty zuży­cia mate­ria­łów i ener­gii.

– Podob­nie jak inne przed­się­bior­stwa che­micz­ne, Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. musia­ła w ubie­głym roku mie­rzyć się ze wzro­stem cen głów­nych surow­ców do pro­duk­cji, mię­dzy inny­mi pro­py­le­nu i gazu ziem­ne­go. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że po trud­nym trze­cim kwar­ta­le Spół­ka wró­ci­ła na wła­ści­we tory, wypra­co­wu­jąc w czwar­tym kwar­ta­le przy­cho­dy ze sprze­da­ży wyż­sze o 72 mln zł niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2017 roku. Pozy­tyw­ną ten­den­cję wyka­zu­ją wolu­me­ny sprze­da­ży nawo­zów azo­to­wych, alko­ho­li OXO oraz pla­sty­fi­ka­to­rów, prze­kła­da­ją­ce się na wyż­sze przy­cho­dy w 2018 roku w porów­na­niu do roku poprzed­nie­go. To potwier­dza, że prze­wa­gą kędzie­rzyń­skich zakła­dów jest dywer­sy­fi­ka­cja w posta­ci dwóch rów­no­waż­nych seg­men­tów pro­duk­to­wych – oce­nia Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. to pro­du­cent nawo­zów azo­to­wych odzna­cza­ją­cych się wyjąt­ko­wy­mi para­me­tra­mi wysiew­ny­mi oraz alko­ho­li OXO i pla­sty­fi­ka­to­rów, w tym pierw­sze­go pol­skie­go pla­sty­fi­ka­to­ra nie­fta­la­no­we­go. Kędzie­rzyń­skie pro­duk­ty, takie jak ZAKsan®, Sal­mag®, RSM®, Oxo­vi­flex® i NOXy®, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w wie­lu sek­to­rach gospo­dar­ki: rol­nic­twie, budow­nic­twie, prze­twór­stwie che­micz­nym, prze­my­śle two­rzy­wo­wym i moto­ry­za­cyj­nym. Spół­ka posia­da wła­sną elek­tro­cie­płow­nię, port zała­dun­ko­wy, świad­czy spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi labo­ra­to­ryj­ne. Jest wła­ści­cie­lem i głów­nym spon­so­rem klu­bu siat­kar­skie­go ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le.

 

źró­dło: Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

fot. Gru­pa Azo­ty

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting