Teren przed pływalnią zmieni się. Będzie mniej betonu, a więcej zieleni

Poza tym powsta­ną tam rów­nież fon­tan­ny. Inwe­sty­cja będzie reali­zo­wa­na w tym roku.

Oto­cze­nie pły­wal­ni to przede wszyst­kim beto­no­we pły­ty. Nie robią one naj­lep­sze­go wra­że­nia. Ale już nie­dłu­go się to zmie­ni.

Wła­dze mia­sta zasta­na­wia­ły się jak na nowo zago­spo­da­ro­wać ten teren. Pierw­szy pro­jekt urzą­dze­nia tere­nów zie­lo­nych wokół pły­wal­ni zakła­dał, że będą tam 1134 metry kwa­dra­to­we zie­le­ni. Osta­tecz­nie sta­nę­ło na 6575 metrach kwa­dra­to­wych, bo znacz­nie zmniej­szy się powierzch­nia zabru­ko­wa­na kost­ką.

W tej chwi­li w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie pły­wal­ni jest osiem modrze­wi i dwa dęby. Poja­wi się tam 107 nowych drzew o obwo­dach 12 – 14 i 14 – 16 cm i zosta­nie zasa­dzo­nych 5500 krze­wów. Dzię­ki odkry­ciu spo­rej czę­ści grun­tu, ich korze­nie będą mia­ły więk­szą swo­bo­dę.

Pro­jekt ma zostać zakoń­czo­ny we wrze­śniu 2018 roku. Doj­dą tam też dwie fon­tan­ny.

- Ten beton, któ­ry jest wokół pły­wal­ni, zmie­ni się w prze­pięk­ną, zie­lo­ną przy­stań, na któ­rej będzie przy­jem­nie posie­dzieć – zapo­wia­da pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting