Tegoroczny Festiwal Mikołaja z Koźla pod honorowym patronatem biskupa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 2 – 4 paź­dzier­ni­ka. W tym roku orga­ni­zo­wa­na będzie już pią­ta edy­cja.

Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la już na sta­łe wpi­sał się w kul­tu­ral­ny kalen­darz Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, że patro­nat hono­ro­wy nad pią­tą edy­cją Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la objął biskup Andrzej Cza­ja, zwierzch­nik Die­ce­zji Opol­skiej — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu.

Tego­rocz­na edy­cja będzie wyjąt­ko­wa pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. Tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia jest jubi­le­usz obra­zu Naj­święt­szej Marii Pan­ny, któ­ry znaj­du­je się w koziel­skim koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej.

Poza zna­ko­mi­ty­mi kon­cer­ta­mi odby­wa­ją­cy­mi się w śre­dnio­wiecz­nej świą­ty­ni zapla­no­wa­no tak­że XV Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie Semi­na­rium Nauko­we. Orga­ni­zo­wa­ne będzie wspól­nie z Towa­rzy­stwem Zie­mi Koziel­skiej i Insty­tut Nauk Peda­go­gicz­nych Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go. Pre­le­gen­ci przy­bli­żą roz­wój iko­no­gra­fii, śre­dnio­wiecz­ną hode­ge­trię i histo­rię cudow­ne­go obra­zu Mat­ki Bożej z Koź­la.

Dla wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa wpro­wa­dzo­ne zosta­ną zasa­dy sani­tar­ne ade­kwat­ne do aktu­al­nej sytu­acji epi­de­micz­nej. Jed­ną z nich będą wej­ściów­ki, któ­re będzie moż­na ode­brać bez­płat­nie po uprzed­niej reje­stra­cji. Licz­ba kon­cer­tów oraz osób bio­rą­cych w nich udział na żywo z pew­no­ścią będzie mniej­sza, niż w poprzed­nich latach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting