Targowisko na Damrota znów otwarte

Kup­cy i klien­ci po bli­sko roku wró­ci­li na sta­re miej­sce.

Jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków w han­dlu jest przy­zwy­cza­je­nie klien­tów. Kędzie­rzy­nia­nie od kil­ku­dzie­się­ciu lat robi­li zaku­py na baza­rze przy uli­cy Dam­ro­ta. Rok temu został one jed­nak zamknię­ty, bo wyma­gał grun­tow­nej prze­bu­do­wy. Dziś odno­wio­ne tar­go­wi­sko zosta­ło otwar­te.

- Pierw­sze warzy­wa, owo­ce, kwia­ty, tek­sty­lia po prze­rwie tra­fia­ją już w ręce klien­tów — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la z biu­ra pra­so­we­go urzę­du mia­sta. — Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska prze­te­sto­wa­ła odno­wio­ny obiekt razem z miesz­kań­ca­mi i „na szczę­ście” zawie­si­ła czer­wo­ną kokar­dę na regu­la­mi­nie tar­go­wi­ska.

Aktu­al­nie powierzch­nia han­dlo­wa daje moż­li­wość eks­po­zy­cji towa­rów pod dwie­ma este­tycz­ny­mi, zada­szo­ny­mi wia­ta­mi, gdzie znaj­du­je się bli­sko 70 sta­no­wisk. Zde­cy­do­wa­na więk­szość punk­tów ma dostęp do gniazd elek­trycz­nych. Na miej­scu powsta­ło tak­że 10 zamy­ka­nych bok­sów han­dlo­wych. Każ­dy z nich jest ogrze­wa­ny, ma dostęp do bie­żą­cej wody oraz moż­li­wość zamon­to­wa­nia umy­wal­ki.

Wia­do­mo, że na tar­go­wi­sku nie zabrak­nie eko­lo­gicz­nej żyw­no­ści. Część powierzch­ni han­dlo­wej zosta­nie prze­zna­czo­na dla rol­ni­ków pod sprze­daż pro­duk­tów rol­no-spo­żyw­czych ich wła­snej pro­duk­cji. To nie wszyst­ko, bo plac tar­go­wy posia­da rów­nież miej­sca nie­za­bu­do­wa­ne z prze­zna­cze­niem do han­dlu oka­zjo­nal­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting