Taki krokodyl może pływać w Odrze. Jest ostrzeżenie policji

Gad uciekł z cze­skiej hodow­li. Nie­wy­klu­czo­ne, że dostał się do Odry.

Kro­ko­dyl uciekł z hodow­li w Ostra­vie w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie rze­ki Ostra­vi­cy. To bez­po­śred­ni dopływ Odry. Ofi­cjal­ne ostrze­że­nie w tej spra­wie wyda­ła cze­ska poli­cja.

Dziś poli­cjan­ci MS region-Ostra­va otrzy­ma­li zawia­do­mie­nie o uciecz­ce kro­ko­dy­la z ogro­du hodow­cy w Ostra­wie przy uli­cy Závod­ní. Jest to mło­de o dłu­go­ści oko­ło 1 metra, może być nie­bez­piecz­ne. Poli­cja inten­syw­nie poszu­ku­je zwie­rzę­cia” – poin­for­mo­wa­li cze­scy funk­cjo­na­riu­sze w por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

Jak piszą cze­skie media jest zaczi­po­wa­ny i zare­je­stro­wa­ny jako gatu­nek zagro­żo­ny wygi­nię­ciem. Doku­ment został wyda­ny w Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Oło­muń­cu. W poszu­ki­wa­niach kro­ko­dy­la bie­rze udział dwu­dzie­stu poli­cjan­tów we współ­pra­cy z dzie­się­cio­ma funk­cjo­na­riu­sza­mi miej­skiej poli­cji. Zaraz po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, poli­cja zaczę­ła prze­szu­ki­wać teren w naj­bliż­szej oko­li­cy. Poin­for­mo­wa­no rów­nież miesz­kań­ców oko­licz­nych domów o zaist­nia­łej sytu­acji, a następ­nie instru­owa­no, co robić w przy­pad­ku zna­le­zie­nia zwie­rzę­cia.

Gad jest nie­wiel­kich roz­mia­rów, na razie może sta­no­wić zagro­że­nie głów­nie dla zwie­rząt domo­wych.

– Jest to mło­de zwie­rzę, ale jest zwin­ne i zdol­ne do łapa­nia mniej­szych psów lub kotów. Ponie­waż od dwóch dni nie ma jedze­nia, może być nie­bez­piecz­ne dla spo­łe­czeń­stwa. Jak oce­nił eks­pert, mógł zacząć szu­kać cie­ków wod­nych lub ukryć się w liścia­stym tere­nie, gdzie jest cień – powie­dzia­ła rzecz­nicz­ka poli­cji w Ostra­wie Eva Micha­líko­vá dla por­ta­lu moravskoslezsky.denik.cz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting