Szykuje się remont drogi w stronę czterech wiaduktów w Azotach | 7DNI Szykuje się remont drogi w stronę czterech wiaduktów w Azotach - 7DNI

Szykuje się remont drogi w stronę czterech wiaduktów w Azotach

Na dro­gi samo­rząd wyda ponad 5 mln zł, a na szpi­tal 1 mln 100 tys. zł. Ponad 17 mln zł pochło­ną zada­nia za zakre­su pomo­cy spo­łecz­nej i reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych.

Zmo­to­ry­zo­wa­nych cze­ka prze­bu­do­wa znisz­czo­ne­go odcin­ka ul. Mosto­wej w Kędzie­rzy­nie, w stro­nę czte­rech wia­duk­tów w Azo­tach. Sta­ro­stwo posta­ra­ło się o zewnętrz­ne dofi­nan­so­wa­nie tej inwe­sty­cji, pro­jekt został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny, wkrót­ce więc nale­ży spo­dzie­wać się ogło­sze­nia prze­tar­gu.

Moder­ni­za­cji docze­ka­ją się też jezd­nie z Gościę­ci­na do Kar­cho­wa w gmi­nie Paw­ło­wicz­ki oraz odci­nek z Radzie­jo­wa do Pocię­kar­bia w gmi­nie Reń­ska Wieś, w tym ostat­nim przy­pad­ku mowa o kon­ty­nu­acji inwe­sty­cji. Rów­nież te zada­nia będą dofi­nan­so­wy­wa­ne pie­niędz­mi z zewnątrz. Obec­nie z wła­snych środ­ków powiat reali­zu­je remon­ty cząst­ko­we po zimie. Samo­rząd ma pod swo­ją opie­ką 248 km dróg w całym powie­cie. Wydział dróg reali­zu­je wszel­kie zgło­sze­nia miesz­kań­ców, pra­cow­ni­cy spraw­dza­ją też stan jezd­ni w tere­nie. Remon­tów docze­ka­ły się już uli­ce Bato­re­go, Powstań­ców Śl., Pio­tra Skar­gi w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, a tak­że dro­gi w gmi­nach Bie­ra­wa i Cisek. Ostra zima spo­wo­do­wa­ła spo­re nakła­dy zwią­za­ne z utrzy­ma­niem nawierzch­ni, samo­rząd tyl­ko na dro­gi w mie­ście wydał oko­ło 300 tys. zł, raport z całe­go powia­tu jest w trak­cie pod­su­mo­wy­wa­nia.

W koziel­skim szpi­ta­lu samo­rząd prze­zna­czy pie­nią­dze na wypo­sa­że­nie nowe­go blo­ku ope­ra­cyj­ne­go oraz wyso­kiej jako­ści sprzęt medycz­ny do zabie­gów onko­lo­gicz­nych. W tym roku fina­łu docze­kał się naj­więk­szy po latach pro­jekt samo­rzą­du zwią­za­ny z roz­bu­do­wą sal ope­ra­cyj­nych, w sumie kosz­to­wał 12 mln zł. Kolej­nym wyzwa­niem będzie pro­jekt nad­bu­do­wy szpi­ta­la o kolej­ne pię­tra, co osta­tecz­nie ma dopro­wa­dzić do prze­no­sin oddzia­łu dzie­cię­ce­go do głów­ne­go budyn­ku. Zada­nie wyma­ga jed­nak wie­lu cza­so­chłon­nych uzgod­nień, a tak­że sta­rań o zewnętrz­ne dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji.

W Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej prze­bu­do­wa­ne zosta­nie boisko szkol­ne wraz z nowym tere­nem zie­lo­nym. Sta­tek szko­le­nio­wy „Żeglu­gi” docze­ka się moder­ni­za­cji. W Zespo­le Szkół nr 1 zbu­do­wa­na zosta­nie nowa win­da dla nie­peł­no­spraw­nych. W Zespo­le Szkół nr 3 zmo­der­ni­zo­wa­ne zosta­ną pomiesz­cze­nia labo­ra­to­rium, budy­nek cze­ka też ter­mo­mo­der­ni­za­cja.

W domu dziec­ka moder­ni­za­cji docze­ka się dach oraz insta­la­cja grzew­cza. Samo­rząd prze­zna­czy rów­nież pie­nią­dze na przy­go­to­wa­nie pomiesz­cze­nia dla osób zatrzy­ma­nych w Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji.

17 mln zł pochło­ną w 2021 roku zada­nia z zakre­su reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, ryn­ku pra­cy, rodzin zastęp­czych i pla­có­wek opie­kuń­czych.

Źró­dło: Sta­ro­stwo KK / AL

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting