Szukają ratowników do Wodnego Okka

Potrzeb­nych jest oko­ło 20 ratow­ni­ków wod­nych. Pro­blem w tym, że fachow­ców bra­ku­je.

Już pod­czas ostat­nie­go sezo­nu kąpie­lo­we­go na Opolsz­czyź­nie bra­ko­wa­ło ratow­ni­ków. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że teraz będzie jesz­cze gorzej.

Już w czerw­cu ma być goto­wy kom­pleks base­nów na osie­dlu Azo­ty w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Łącz­nie pra­cę znaj­dzie tu 20 ratow­ni­ków. Skąd ich wziąć? WOPR szu­ka ich m.in. za pośred­nic­twem Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wisi tam ogło­sze­nie z pro­po­zy­cją sze­ściu eta­tów dla już wykwa­li­fi­ko­wa­nych ratow­ni­ków.

WOPR pla­nu­je tak­że spe­cjal­ne szko­le­nia dla przy­szłych adep­tów tej pro­fe­sji. Zapew­nia, że zabez­pie­czy peł­ną ochro­nę w Wod­nym Okku.

Budo­wa kom­plek­su pochło­nie 20 milio­nów zło­tych. To naj­więk­sza tego­rocz­na inwe­sty­cja na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting