Szpital z nowym sprzętem za setki tysięcy i operacjami jednego dnia

Nie są jesz­cze spo­pu­la­ry­zo­wa­ne i nie ma ich nikt w woje­wódz­twie, pra­wie nikt, bo ma je już szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ry posta­wił na naj­now­sze tren­dy i jesz­cze wyż­szą jakość w oku­li­sty­ce. Tra­fi­ły tam naj­now­sze urzą­dze­nia do lecze­nia pacjen­tów z cho­ro­ba­mi oczu, i to urzą­dze­nia na wyso­kim euro­pej­skim pozio­mie.

- Mamy świet­nie prze­szko­lo­ny zespół, a ten sprzęt sta­wia nas w kra­jo­wej czo­łów­ce oku­li­stycz­nej, jeste­śmy pierw­szym szpi­ta­lem w woje­wódz­twie i jed­nym z nie­licz­nych w kra­ju, to dia­me­tral­nie zmie­nia stan­dar­dy lecze­nia w naszej pla­ców­ce i zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza jego jakość u pacjen­tów z cho­ro­ba­mi oczu – mówi dr Doro­ta Zarań­ska, p.o. dyrek­to­ra szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wyda­wa­ło­by się, że tego typu sprzęt sta­no­wi trzon pra­cy blo­ków ope­ra­cyj­nych, a w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pra­cu­je nie na blo­ku, a w porad­ni oku­li­stycz­nej.

- Pierw­sze urzą­dze­nie to naj­now­sze OCT z funk­cją wyko­ny­wa­nia angio­gra­fii flu­ore­sce­ino­wej, to na nim wyko­nu­je się kom­plet badań, by stwier­dzić czy pacjent kwa­li­fi­ku­je się do pro­gra­mu leko­we­go, bez cho­dze­nia z miej­sca na miej­sce, jed­no urzą­dze­nie i kom­plet badań, znacz­nie uła­twia i przy­spie­sza to pra­cę – tłu­ma­czy dr Kata­rzy­na Namy­ślak-Kra­jew­ska, lekarz oku­li­sta.

Dru­gie urzą­dze­nie to Ope­rio-Mobi­le, któ­ry wła­ści­wie dzia­ła jak mała sala ope­ra­cyj­na.

- Zapew­nia pra­cę w warun­kach ste­ryl­ne­go blo­ku ope­ra­cyj­ne­go w gabi­ne­cie zabie­go­wym, któ­ry teraz otwie­ra­ny jest w przy­chod­ni oku­li­stycz­nej, jed­ne­go dnia wyko­nu­je­my zabie­gi, gdzie poda­je­my iniek­cje doszklist­ko­we, czy­li zastrzy­ki wyko­ny­wa­ne bez­po­śred­nio do gał­ki ocznej – mówi dr Namy­ślak-Kra­jew­ska.

Aktu­al­nie porad­nia pro­wa­dzi 200 pacjen­tów z woje­wódz­twa, a tak­że spo­za nie­go. Lecze­ni są kom­plek­so­wo, od dia­gno­sty­ki po zabie­gi. W tej chwi­li to już naj­now­sze euro­pej­skie stan­dar­dy, gdzie zabie­gi prze­pro­wa­dza­ne są w gabi­ne­cie zabie­go­wym, a nie na sali ope­ra­cyj­nej. Nowy sprzęt szpi­tal zaku­pił z wła­snych środ­ków i kosz­to­wał kil­ka­set tysię­cy zł.

Adam Leci­bil

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting