Szpital w Koźlu zaprasza na bezpłatne badania w kierunku jaskry

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu podob­nie jak w ubie­głym roku od 6 do 12 mar­ca zapra­sza na bada­nia pro­fi­lak­tycz­ne w kie­run­ku jaskry, w ramach Świa­to­we­go Tygo­dnia Jaskry. Spe­cja­li­stycz­ne bada­nia oku­li­stycz­ne moż­na wyko­nać u nas nie­od­płat­nie, bez wyma­ga­ne­go skie­ro­wa­nia i wcze­śniej­szej reje­stra­cji.

Z oka­zji Świa­to­we­go Tygo­dnia Jaskry, któ­ry w tym roku obcho­dzo­ny jest od 6 do 12 mar­ca, Samo­dziel­ny Publicz­ny Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu kolej­ny raz przy­stą­pi do ogól­no­pol­skiej akcji bez­płat­nych badań pro­fi­lak­tycz­nych w kie­run­ku jaskry. Wszy­scy chęt­ni, któ­rzy zgło­szą do Porad­ni Oku­li­stycz­nej przy ul. 24 kwiet­nia 7 w nie­dzie­lę 6 mar­ca br. (od 8.00 do 12.00) lub w sobo­tę 12 mar­ca (od 8.00 do 16.00) będą mie­li oka­zję – bez pono­sze­nia żad­nych kosz­tów, bez reje­stra­cji oraz bez wyma­ga­ne­go skie­ro­wa­nia – wyko­nać spe­cja­li­stycz­ne bada­nia dia­gno­stycz­ne w kie­run­ku jaskry. Wszy­scy Pacjen­ci w przy­pad­ku któ­rych wyni­ki badań będą wyma­ga­ły dal­szej kon­sul­ta­cji lub opie­ki, zosta­ną ją obję­ci.
Dia­gno­sty­ka prze­sie­wo­wa w kie­run­ku jaskry obej­mie bada­nie dna oka, pomiar ciśnie­nia wewnątrz­gał­ko­we­go i gru­bo­ści rogów­ki oraz wywiad z oso­bą. Bada­nia są prze­zna­czo­ne dla osób któ­re nie korzy­sta­ły z wizy­ty u oku­li­sty przy­naj­mniej rok i u któ­rych wcze­śniej nie zdia­gno­zo­wa­no tej cho­ro­by.

Na bada­nia prze­sie­wo­we zapra­sza Kie­row­nik Oddzia­łu Oku­li­stycz­ne­go w SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu lek. med. Anna Banaś-Cebu­la.

– Zapra­sza­my Pań­stwa na bada­nia pro­fi­lak­tycz­ne w kie­run­ku tej cho­ro­by. Pamię­taj­my o kil­ku fak­tach zwią­za­nych z tym „pod­stęp­nym” scho­rze­niem. Jaskra może doty­czyć każ­de­go, zarów­no doro­słych jak i dzie­ci i mło­dzież, ale przede wszyst­kim senio­rów. Jest to cho­ro­ba nie­ule­czal­na, a utra­co­ne­go wzro­ku nie moż­na odzy­skać. Sto­su­jąc odpo­wied­nio wcze­śnie lecze­nie (kro­ple, zabie­gi lase­ro­we) moż­na zatrzy­mać lub opóź­nić postęp cho­ro­by. Stąd roz­po­zna­nie sta­no­wi pierw­szy krok do lecze­nia. Jaskra może postę­po­wać bez obja­wów. Moż­na stra­cić nie­od­wra­cal­nie wzrok nawet w 40% zanim zacznie­my zauwa­żać pro­blem.

Przy­po­mi­na­my, że dla osób powy­żej 40 roku życia, zwłasz­cza będą­cych w gru­pie ryzy­ka, bar­dzo waż­ne jest pro­fi­lak­tycz­ne, sys­te­ma­tycz­ne bada­nie się u leka­rza oku­li­sty. Szcze­gól­nie jeśli mają współ­to­wa­rzy­szą­ce cho­ro­by takie jak: cho­ro­by kar­dio­lo­gicz­ne, cukrzy­ca, obec­ność jaskry w rodzi­nie, zabu­rze­nia krą­że­nia obwo­do­we­go, wyso­ka krót­ko­wzrocz­ność, prze­by­te ope­ra­cje i ura­zy oka, sto­so­wa­nie ste­ry­dów, życie w cią­głym stre­sie i bóle gło­wy.

Jak powie­dzia­ła p. Ordy­na­tor – Lecze­nie jaskry jest bar­dzo pro­ste, tanie i bez wpły­wu na nasze życie pry­wat­ne i zawo­do­we. Pole­ga w pierw­szej kolej­no­ści na sto­so­wa­niu kro­pli i zaj­mu­je kil­ka­na­ście sekund. Tyl­ko nie­licz­ne przy­pad­ki wyma­ga­ją zasto­so­wa­nia lecze­nia lase­ro­we­go, ale i te zabie­gi trwa­ją od kil­ku do kil­ku­na­stu minut.

Świa­to­wy Tydzień Jaskry to mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa leka­rzy oku­li­stów, któ­ra ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa na temat jaskry oraz zwięk­sze­nie wykry­wal­no­ści cho­ro­by we wcze­snych sta­diach zaawan­so­wa­nia. Ini­cja­to­ra­mi akcji są: Pol­skie Towa­rzy­stwo Oku­li­stycz­ne (PTO) wraz z Sek­cją Jaskry PTO, przy współ­udzia­le Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych.

W razie dodat­ko­wych pytań zwią­za­nych z bada­nia­mi pro­fi­lak­tycz­ny­mi moż­na dzwo­nić pod bez­po­śred­ni nr tele­fo­nu 77 406 24 08.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting