Szpital kupił nowe karetki

Od 1 kwiet­nia ZOZ będzie znów odpo­wie­dzial­ny za ratow­nic­two medycz­ne.

Dwa nowe pojaz­dy roz­pocz­ną służ­bę 1 kwiet­nia, kie­dy koziel­ski szpi­tal przej­mie obo­wią­zek świad­cze­nia usług pogo­to­wia ratun­ko­we­go od fir­my Falck. Każ­dy z nich kosz­to­wał wraz z wypo­sa­że­niem ponad 470 tysię­cy zło­tych. W sumie ZOZ będzie miał do dys­po­zy­cji czte­ry ambu­lan­se. – Dwie karet­ki będą sta­cjo­no­wa­ły w Kędzie­rzy­nie przy uli­cy Judy­ma. Jed­na z nich to karet­ka „S”, w któ­rej znaj­dzie się dwóch ratow­ni­ków lub pie­lę­gniar­ki i lekarz, dru­ga to karet­ka „P” – z dwo­ma ratow­ni­ka­mi bądź pie­lę­gniar­ka­mi. Trze­cia karet­ka będzie sta­cjo­no­wać w Koź­lu przy szpi­ta­lu, a ostat­nia w Pol­skiej Cere­kwi – tłu­ma­czył na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Kolej­na zmia­na to prze­nie­sie­nie punk­tu noc­nej i świą­tecz­nej pomo­cy medycz­nej. Do 1 kwiet­nia znaj­do­wać się będzie w Azo­tach, po tym cza­sie znaj­dzie się w struk­tu­rze koziel­skie­go szpi­ta­la przy uli­cy Roose­vel­ta.

Upań­stwo­wie­nie ratow­nic­twa medycz­ne­go był jed­nym z pomy­słów rzą­du PiS na popra­wę jako­ści służ­by zdro­wia. Zawie­ra ono wie­le zmian ocze­ki­wa­nych przez śro­do­wi­sko ratow­nic­twa medycz­ne­go, m.in. prze­ję­cie dys­po­zy­tor­ni medycz­nych przez woje­wo­dów czy zapew­nie­nie dostę­pu do wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go dla dys­po­zy­to­rów medycz­nych.

Pra­cow­ni­cy pogo­to­wia w pry­wat­nych sta­cjach czę­sto narze­ka­li na złe warun­ki pra­cy i wyzysk. W pań­stwo­wych pod­mio­tach pra­wa pra­cy mają być lepiej prze­strze­ga­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting