Szkoły od poniedziałku pozostaną puste

Do świe­tlic na tere­nie wszyst­kich pod­sta­wó­wek w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapi­sa­no zale­d­wie 93 dzie­ci.

Od ponie­dział­ku do szkół mogą wró­cić ucznio­wie klas I-III nad któ­ry­mi spra­wo­wa­na będzie opie­ka z ele­men­ta­mi zajęć edu­ka­cyj­nych. Zain­te­re­so­wa­nie nią wśród rodzi­ców dzie­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la nie jest jed­nak duże.

- Według dekla­ra­cji rodzi­ców w zaję­ciach świe­tli­co­wych będzie uczest­ni­czyć 93 dzie­ci — prze­ka­zał por­ta­lo­wi tygodnik7dni.pl Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Według dekla­ra­cji rodzi­ców w tzw. zaję­ciach rewa­li­da­cyj­nych będzie uczest­ni­czyć 18 uczniów

Te dane doty­czą wszyst­kich szkół. Z kolei ucznio­wie ósmych klas mogą rów­nież sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji z nauczy­cie­la­mi.

Wszyst­ko wska­zu­je więc na to, że szko­ły od ponie­dział­ku pozo­sta­ną puste.

Przy­po­mnij­my, w pla­ców­kach oświa­to­wych wpro­wa­dzo­ne zosta­ną ści­śle okre­ślo­ne zasa­dy sani­tar­ne. W gru­pie będzie mogło prze­by­wać do 12 uczniów, a nad­zór nad nimi — w mia­rę moż­li­wo­ści — mają spra­wo­wać ci sami nauczy­cie­le. Istot­ne jest rów­nież to, by dana gru­pa prze­by­wa­ła w tej samej sali. Ponad­to mini­mal­na prze­strzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniej­sza niż 4 metry kwa­dra­to­we na jed­ną oso­bę.

Na razie nie wia­do­mo, kie­dy roz­pocz­ną się nor­mal­ne lek­cje w szko­łach. Praw­do­po­dob­nie dopie­ro od wrze­śnia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting