Szkolili seniorów z zasad udzielania pierwszej pomocy

Roz­wią­za­niem, któ­re uła­twia senio­rom i oso­bom cho­ru­ją­cym prze­wle­kle na dostęp do spe­cja­li­sty, może oka­zać się tele­me­dy­cy­na.

Sto­wa­rzy­sze­nie Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku Zie­mi Koziel­skiej z sie­dzi­bą przy ul. Skar­bo­wej (Dom Kul­tu­ry w Koź­lu) zapro­si­ło we wto­rek 13 lute­go swo­ich słu­cha­czy na dwa inte­re­su­ją­ce wykła­dy.

W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia Ratow­nik Jacek Rudolf przy­po­mi­nał senio­rom jak radzić sobie w pod­sta­wo­wych sytu­acjach wyma­ga­ją­cych udzie­le­nia tzw. pierw­szej pomo­cy. Następ­nie,
o moż­li­wo­ściach tele­me­dy­cy­ny mówił Andrzej Świer­czek — Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia MKS SUPLES w Krap­ko­wi­cach.

Sto­wa­rzy­sze­nie MKS SUPLES jest part­ne­rem pro­jek­tu Tele­me­dy­cy­na szan­są osób star­szych na lep­sze życie współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Pro­jekt umoż­li­wia bez­płat­ne korzy­sta­nie przez okres 12 mie­się­cy z urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce­go pra­cę ser­ca w domu pacjen­ta. Obsłu­ga urzą­dze­nia jest bar­dzo pro­sta. Pole­ga na przy­pię­ciu dwóch elek­trod do skó­ry na pier­si pacjen­ta, wybra­niu nume­ru tele­fo­nu do cen­trum moni­to­ru­ją­ce­go oraz przy­bli­że­niu mikro­fo­nu tele­fo­nu do ozna­ko­wa­ne­go miej­sca na urzą­dze­niu. Sygnał EKG z elek­trod przy­kle­jo­nych do klat­ki pier­sio­wej pacjen­ta jest prze­twa­rza­ny na sygnał dźwię­ko­wy, a następ­nie na obraz krzy­wej EKG na moni­to­rze dyżu­ru­ją­ce­go leka­rza. Pacjent ma moż­li­wość bez­po­śred­niej roz­mo­wy z leka­rzem i uzy­ska­nia infor­ma­cji doty­czą­cej postę­po­wa­nia w przy­pad­ku gdy jego zdro­wie jest zagro­żo­ne. Z urzą­dze­nia moż­na korzy­stać w każ­dej chwi­li, nie tyl­ko w sytu­acjach budzą­cych nie­po­kój ale tak­że w celu wyko­na­nia bada­nia kon­tro­l­ne­go. Ilość pomia­rów nie jest ogra­ni­czo­na.

Urzą­dze­nie o któ­rym mowa, czy­li trans­mi­ter TELE- EKG może otrzy­mać oso­ba cier­pią­ca z powo­du cho­ro­by ukła­du krą­że­nia lub innej cho­ro­by prze­wle­kłej, któ­ra ukoń­czy­ła 50 lat i zgło­si chęć przy­stą­pie­nia do pro­gra­mu. W obec­nej, dru­giej edy­cji pro­jek­tu miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny otrzy­ma­ją do bez­płat­ne­go użyt­ko­wa­nia 1.000 szt. takich urzą­dzeń.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z trans­mi­te­ra TELE-EKG w ramach pro­jek­tu mogą się kon­tak­to­wać z Tere­są Bącz­kow­ską – Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku Zie­mi Koziel­skiej. Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne do 24 lute­go 2018 roku.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting