Światowej sławy egiptolog prof. Andrzej Niwiński wygłosił wykład w Koźlu

W obec­nych pro­gra­mach szkol­nych cywi­li­za­cji sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu poświę­co­na jest jed­na godzi­na lek­cyj­na! Spo­tka­nia z wybit­ny­mi auto­ry­te­ta­mi nauko­wy­mi mogą w pew­nym stop­niu tę lukę uzu­peł­nić.

5 czerw­ca, na zapro­sze­nie Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, gościł w Domu Kul­tu­ry „Koź­le” przy uli­cy Skar­bo­wej egip­to­log prof. dr hab. Andrzej Niwiń­ski, autor licz­nych publi­ka­cji dot. sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu oraz opar­tej na trzy­dzie­sto­let­nich bada­niach nauko­wych powie­ści „Hie­ny i loto­sy”. To już trze­cie spo­tka­nie z pro­fe­so­rem w naszym mie­ście. Tym razem temat wykła­du brzmiał: „ Mumie egip­skie – odwiecz­na tajem­ni­ca”.

Pro­fe­sor poru­szył w wykła­dzie temat związ­ków Pol­ski z Egip­tem, a zwłasz­cza z egip­ski­mi mumia­mi. Pierw­sze mumie zaczę­to przy­wo­zić do Pol­ski ok. XVI wie­ku i mia­ły one peł­nić rolę eks­po­na­tów w gabi­ne­tach oso­bli­wo­ści zakła­da­nych przez boga­tych ary­sto­kra­tów. Nie wszy­scy wie­dzą, że od X wie­ku mumie trak­to­wa­no w Euro­pie jak cen­ne lekar­stwo. Pro­du­ko­wa­ny z nich tzw. pro­szek mumio­wy sta­no­wił pana­ceum na zła­ma­nia, ból gło­wy, kaszel, dole­gli­wo­ści żołąd­ko­we
i wie­le innych przy­pa­dło­ści. W związ­ku z tym, zapo­trze­bo­wa­nie na mumie było w Euro­pie olbrzy­mie. Gdy ich źró­dła w pół­noc­nym Egip­cie były na wyczer­pa­niu, a zapo­trze­bo­wa­nie nie zmniej­sza­ło się, zaczę­to „ pro­du­ko­wać świe­że mumie” z ciał ska­zań­ców lub osób zmar­łych w szpi­ta­lach dla ubo­gich. W ten spo­sób do Euro­py przy­wę­dro­wa­ły praw­do­po­dob­nie zaraz­ki dżu­my
i cho­le­ry.

Cze­ka nas jesz­cze jeden wykład pro­fe­so­ra, któ­ry odbę­dzie się 24 lip­ca w Domu Kul­tu­ry „Koź­le”.
Z pew­no­ścią jego temat będzie nie mniej intry­gu­ją­cy. Obec­nie Muzeum Zie­mi Koziel­skiej zapra­sza na wysta­wę „Tajem­ni­ce sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu i ich odkry­wa­nie”, któ­ra mie­ści się w Gale­rii „Strych” w Domu Kul­tu­ry „Koź­le”. Wysta­wa będzie czyn­na do koń­ca lip­ca.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting