Świąteczne paczki dla pracowników kozielskiego szpitala

Na ręce dyrek­tor­ka Jaro­sła­wa Koń­czy­ło prze­ka­zał je wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa opol­skie­go Roman Kolek.

W SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pra­cu­je ponad 700 osób. Spo­ra część z nich jest teraz zaan­ga­żo­wa­na w pra­cę szpi­ta­la zakaź­ne­go. Wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go chcia­ły ich zapew­nić o swo­jej pamię­ci.

Wice­mar­sza­łek Roman Kolek przy­wiózł 740 paczek dla per­so­ne­lu. W środ­ku zna­la­zły się wiel­ka­noc­ne babecz­ki, życze­nia i inne, drob­ne pre­zen­ty.

- Przy­łą­cza­my się do podzię­ko­wań dla tej pla­ców­ki i jej Per­so­ne­lu — za ich pra­cę i poświę­ce­nie — oraz do życzeń świą­tecz­nych. A za wspar­cie w tej akcji kła­nia­my się Cukier­nia Jaglo oraz Hard Beans Cof­fee Roasters!!! Dzię­ku­je­my za Wasze wiel­kie ser­ca — prze­ka­zał mar­sza­łek Roman Kolek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting