Sukces kędzierzyńskich karateków. Zdobyli 24 medale

Zawod­ni­cy ze Sto­wa­rzy­sze­nia Sym­pa­ty­ków Kara­te „Bushi­do” po raz dzie­wią­ty wzię­li udział w Grand Prix Ślą­ska Pol­sko-Cze­skie­go w Głub­czy­cach.

W zawo­dach wzię­ło udział 231 zawod­ni­ków z 21 klu­bów z Pol­ski, Czech i Sło­wa­cji. Repre­zen­ta­cja kędzie­rzyń­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia liczy­ła 28 kara­te­ków, trzech tre­ne­rów oraz spo­re gro­no opie­ku­nów, rodzi­ców i wier­nych kibi­ców. Kędzie­rzy­nia­nie zawo­dy zakoń­czy­li z pię­cio­ma zło­ty­mi meda­la­mi, ośmio­ma srebr­ny­mi i 11 brą­zo­wy­mi. Taki wynik pozwo­lił im upla­so­wać się na czwar­tym miej­scu kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej.

Zło­te meda­le w swo­ich kon­ku­ren­cjach zdo­by­li: Jago­da Mierz­wiń­ska w kumi­te do 10 lat +30kg, Oli­wia Ostrow­ska w kumi­te do 14 lat 45kg, Oskar Meroń – w kumi­te (fan­tom) do 10 lat, Kac­per Muraw­ski – w kumi­te (fan­tom) do 12 lat oraz dru­ży­no­wo Oli­wia Ostrow­ska, Maja Kasiń­ska i Alek­san­dra Kuchar­ska w kata do 14 lat.

Na dru­gim stop­niu podium zna­leź­li się: Jago­da Mierz­wiń­ska w kata 9 lat, Adam Kochań­ski w kata do 14 lat, Mar­ty­na Kna­pik w kumi­te kade­tek +54 kg, Wero­ni­ka Woj­cie­chow­ska w kumi­te do 14 lat 45kg oraz 50kg, Mak­sy­mi­lian Kapi­ca w kumi­te (fan­tom) do 12 lat, a tak­że dru­ży­no­wo Jago­da Mierz­wiń­ska, Par­ty­cja Woj­cie­chow­ska i Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska w kata do 14 lat oraz Zuzan­na Raj­tar, Bian­ka Dobner i Mar­ty­na Kna­pik w kata kade­tek i junio­rek.

Brą­zo­we meda­le wywal­czy­li: Mar­ty­na Kna­pik w kata kade­tek, Pau­li­na Sobol w kata junio­rek, Zuzan­na Raj­tar w kata do 14 lat oraz kumi­te do 14 lat + 50kg, Wero­ni­ka Woj­cie­chow­ska w kata do 14 lat, Oskar Meroń w kata 9 lat, Alek­san­dra Karoń w kumi­te (fan­tom) do 10 lat, Maja Kasiń­ska w kumi­te (fan­tom) do 12 lat, Tomasz Kisie­la w kumi­te (fan­tom) do 12 lat, Remi­giusz Chłap w kumi­te (fan­tom) do 12 lat, Adam Kochań­ski – w kumi­te do 14 lat 45kg.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting