Strażnicy miejscy pomogą uruchomić twój samochód

Wzo­rem innych miast, rów­nież kędzie­rzyń­sko-koziel­ska straż miej­ska poma­ga miesz­kań­com uru­cha­miać samo­cho­dy, w któ­rych zawio­dły aku­mu­la­to­ry.

Kil­ka­na­ście stop­ni mro­zu, śpie­szysz się do pra­cy, na uczel­nię, a zawiódł Twój samo­chód? Zadzwoń pod numer alar­mo­wy 986. W minio­nych dniach straż­ni­cy inter­we­nio­wa­li w takich przy­pad­kach kil­ka­na­ście razy dzien­nie. W ostat­nim dniu lute­go wyje­cha­li 18 razy by pomóc miesz­kań­com mia­sta uru­cho­mić samo­cho­dy. Z proś­bą o pomoc dzwo­ni­li zarów­no miesz­kań­cy Koź­la, jak i dalej poło­żo­nych Azo­tów. Cza­sa­mi trze­ba było więc na ich pomoc pocze­kać.
Po przy­by­ciu na miej­sce cała ope­ra­cja trwa 1 – 2 minu­ty. Straż­ni­cy wypo­sa­że­ni są w spe­cjal­ne urzą­dze­nie, któ­re poma­ga uru­cho­mić aku­mu­la­tor.
Pomoc jest bez­płat­na. Straż miej­ska ape­lu­je jed­nak, by par­ko­wać samo­cho­dy w taki spo­sób, aby w razie pro­ble­mów z „odpa­le­niem” był do nich łatwy dostęp.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting