Strażacy skonstruowali kabinę do dezynfekcji dla kozielskiego szpitala

Mogą z niej korzy­stać leka­rze, pie­lę­gniar­ki i per­so­nel pomoc­ni­czy.

Pra­cow­ni­cy koziel­skie­go szpi­ta­la zakaź­ne­go zuży­wa­ją dzien­nie set­ki kom­bi­ne­zo­nów, mase­czek i innych ele­men­tów ochro­ny. Mimo to, wśród per­so­ne­lu docho­dzi­ło do zaka­żeń.

Teraz takie zagro­że­nie ma zostać zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne. Stra­ża­cy z Komen­dy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu sami skon­stru­owa­li kabi­nę do dezyn­fek­cji per­so­ne­lu medycz­ne­go i prze­ka­za­li ją dziś szpi­ta­lo­wi.

- Ele­men­ty kon­struk­cji stra­ża­cy pozy­ska­li od lokal­nych przed­się­bior­ców — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Kabi­na skła­da się z 16 dysz, co pozwa­la na zabi­cie wiru­sów, ma też hydro­for, któ­ry gwa­ran­tu­je utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go ciśnie­nia. Cała oso­ba jest wte­dy pokry­wa­na środ­kiem dezyn­fe­ku­ją­cym.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting