Stawiamy na zrównoważony rozwój | 7DNI Stawiamy na zrównoważony rozwój - 7DNI

Stawiamy na zrównoważony rozwój

Roz­mo­wa z Artu­rem Kamiń­skim, Wice­pre­ze­sem Zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

– Za chwi­lę minie rok od poja­wie­nia się pan­de­mii Covid-19. Jak w tym okre­sie Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. radzi sobie w tej sytu­acji mając na uwa­dze obostrze­nia sani­tar­ne? Jak to wpły­nę­ło na pro­duk­cję i orga­ni­za­cję pra­cy?

– Kie­dy poja­wi­ła się potrze­ba dosto­so­wa­nia try­bu pra­cy w zakła­dzie do obostrzeń sani­tar­nych, nie­zwłocz­nie roz­po­czę­li­śmy ich wdra­ża­nie. Wszy­scy pra­cow­ni­cy, któ­rzy mie­li taką moż­li­wość, roz­po­czę­li pra­cę zdal­ną. Zaku­pi­li­śmy nie­zbęd­ne środ­ki ochro­ny, takie jak ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we, masecz­ki oraz pły­ny do dezyn­fek­cji. Regu­lar­nie infor­mo­wa­li­śmy pra­cow­ni­ków o wszyst­kich dzia­ła­niach anty­co­vi­do­wych, uru­cho­mi­li­śmy nawet na ten cel spe­cjal­ną info­li­nię. Pozwo­li­ło to unik­nąć nega­tyw­nych kon­se­kwen­cji, jeśli cho­dzi o wewnątrz­za­kła­do­wą orga­ni­za­cję pra­cy.

– Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. aktyw­nie włą­czy­ła się w pomoc koziel­skie­mu szpi­ta­lo­wi dostar­cza­jąc potrzeb­ne środ­ki che­micz­ne, sprzęt oraz środ­ki finan­so­we. Jak obec­nie wyglą­da Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­nie w pomoc w wal­ce z pan­de­mią i jakie są pla­ny w tym zakre­sie?

– Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zawsze sta­ra się odpo­wia­dać na potrze­by lokal­nej wspól­no­ty. Dla­te­go w ramach spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su reali­zu­je­my licz­ne pro­jek­ty mają­ce na celu pomoc i wspar­cie w klu­czo­wych kwe­stiach dla miesz­kań­ców regio­nu. W cza­sie pan­de­mii COVID-19 wspar­cie to przy­bra­ło wyjąt­ko­wą for­mę. Poza środ­ka­mi finan­so­wy­mi, dzię­ki któ­rym szpi­tal został dopo­sa­żo­ny w sprzęt medycz­ny, regu­lar­nie zaopa­tru­je­my go w pod­chlo­ryn sodu. Wsłu­chu­je­my się w głos medy­ków i jeste­śmy otwar­ci na zgła­sza­ne przez nich potrze­by.

– Otrzy­ma­li Pań­stwo pomoc w ramach tar­czy anty­kry­zy­so­wej. Czy to ozna­cza, że pan­de­mia nega­tyw­nie wpły­nę­ła na wyni­ki sprze­da­żo­we Spół­ki? Jak bar­dzo pan­de­mia wpły­nę­ła na ten seg­ment dzia­łal­no­ści?

– Rzą­do­wy pro­gram wspar­cia bar­dzo dobrze wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie naszej spół­ki w tym trud­nym okre­sie. Pomi­mo tego, że sytu­acja finan­so­wa­jest sta­bil­na, tego typu wspar­cie zawsze umac­nia zakład, szcze­gól­nie w zakre­sie reali­zo­wa­nych inwe­sty­cji oraz pla­nów roz­wo­jo­wych. Moż­na powie­dzieć, że Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. jako jeden z lide­rów pol­skiej che­mii radzi sobie w cza­sie pan­de­mii bar­dzo dobrze. Widocz­ne są pew­ne zmia­ny w ter­mi­no­wo­ści w róż­nych gałę­ziach pro­duk­cji, naj­czę­ściej wyni­ka­ją one jed­nak z opóź­nień pod­mio­tów zewnętrz­nych.

– Za chwi­lę będą zna­ne wyni­ki finan­so­we za czwar­ty kwar­tał, a tym samym za cały ubie­gły rok. Jak Pań­stwo oce­nia­ją minio­ny rok pod wzglę­dem finan­so­wym i sprze­da­żo­wym? Czy mimo pan­de­mii to był dobry rok dla Spół­ki?

– Musi­my pocze­kać na ofi­cjal­ną publi­ka­cję wyni­ków finan­so­wych, byśmy mogli powie­dzieć wię­cej na ten temat i pod­su­mo­wać 2020 rok.

– Dużo ostat­nio sły­szy­my o poli­ty­ce ener­ge­tycz­nej, któ­ra zakła­da stop­nio­we odcho­dze­nie od ener­ge­ty­ki węglo­wej. Swe­go cza­su było gło­śno o pro­jek­cie zga­zo­wa­nia węgla, któ­re pla­no­wa­no zre­ali­zo­wać w Azo­tach. Gaz z węgla miał­by posłu­żyć jak suro­wiec dla zakła­dów, a jed­no­cze­śnie korzy­stać z pol­skie­go węgla co było­by korzyst­ne dla pol­skich kopalń. Czy obec­nie pra­cu­je się nad tą kon­cep­cją i jakie są pla­ny w tym wzglę­dzie?

– Pol­ska jest obec­nie na eta­pie wybo­ru dro­gi, jaką będzie w naj­bliż­szych deka­dach podą­żał nasz rynek ener­ge­tycz­ny. Wie­le ostat­nio mówi się o nowej stra­te­gii, któ­ra zakła­da stop­nio­we odcho­dze­nie od węgla jako klu­czo­we­go pali­wa naszej gospo­dar­ki. Oczy­wi­ście, jest to pro­ces i będzie on roz­ło­żo­ny w cza­sie. Dla­te­go dopie­ro kie­dy pozna­my osta­tecz­ne zało­że­nia i wytycz­ne na przy­szłość doty­czą­ce sek­to­ra ener­gii, będzie­my mogli pla­no­wać real­nie inwe­sty­cje w tym obsza­rze.

– Już w tym roku będzie wybu­do­wa­na obwod­ni­ca pół­noc­na Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ponad rok temu pod­pi­sy­wa­li Pań­stwo list inten­cyj­ny w spra­wie budo­wy dro­gi łączą­cej zakła­dy z łącz­ni­kiem do obwod­ni­cy. Na jakim eta­pie są sta­ra­nia o tę dro­gę, któ­ra pozwo­li omi­nąć osie­dla miesz­ka­nio­we i zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo?

– Jako naj­więk­szy zakład pro­duk­cyj­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jeste­śmy bar­dzo zain­te­re­so­wa­ni roz­wo­jem tej inwe­sty­cji. Liczy­my, że będzie ona mia­ła korzyst­ny wpływ na roz­wój spół­ki i popra­wi jakość komu­ni­ka­cji w mie­ście. Pro­szę jed­nak pamię­tać, że nie jeste­śmy wyko­naw­cą tej inwe­sty­cji i cięż­ko jest nam wypo­wia­dać się o jej szcze­gó­łach. Z infor­ma­cji, jakie posia­da­my, wszyst­ko jest na dobrej dro­dze i już nie­ba­wem będzie­my mogli korzy­stać z obwod­ni­cy.

– Jeśli jeste­śmy już przy trans­por­cie to rodzi się pyta­nie o pla­ny Gru­py Azo­ty ZAK S.A. o roz­wój trans­por­tu wod­ne­go, wszak zakła­dy mają swój port. Pyta­nie jest o tyle istot­ne, że wciąż sły­szy­my o pla­nach uże­glow­nie­nia Odry, a jak wie­my trans­port wod­ny jest naj­tań­szy co mogło­by prze­ło­żyć się na zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści pro­du­ko­wa­nych nawo­zów.

– Oczy­wi­ście dostrze­ga­my poten­cjał trans­por­tu wod­ne­go jako bar­dzo bez­piecz­nej, korzyst­nej eko­no­micz­nie oraz -co dla nas bar­dzo istot­ne- eko­lo­gicz­nej alter­na­ty­wy dla trans­por­tu lądo­we­go. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że port znaj­du­ją­cy się na tere­nie zakła­du jest jedy­nie czę­ścią szla­ku wod­ne­go i bar­dzo wie­le zale­ży od stop­nia uże­glow­nie­nia Odry. Jeśli poja­wią się real­ne moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tej szan­sy, na pew­no będzie­my poważ­nie ana­li­zo­wać taką opcję. W takim wypad­ku oczy­wi­ście koniecz­ny był­by sze­reg inwe­sty­cji, by posta­wić na nowo całą infra­struk­tu­rę por­to­wą.

– W kon­tek­ście róż­no­rod­nych zawi­ro­wań zwią­za­nych z gazem, a mam tu na myśli Nord­Stre­am 2 oraz nor­mal­ne waha­nia cen gazu, jak Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zabez­pie­cza się przed ewen­tu­al­nym nie­ko­rzyst­nym wpły­wem takich czyn­ni­ków? Czy zaku­py gazu są zdy­wer­sy­fi­ko­wa­ne? Czy kupu­ją Pań­stwo gaz skro­plo­ny z Ame­ry­ki?

– Jeśli cho­dzi o zaku­py surow­co­we, jako Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. współ­pra­cu­je­my ści­śle w tym obsza­rze z całą gru­pą kapi­ta­ło­wą, a ta jest uza­leż­nio­na rów­nież od kon­trak­tów, jakie na kon­kret­ne dosta­wy mamy jako Pań­stwo Pol­skie. Jak wie­my, pomi­mo nega­tyw­ne­go wpły­wu, jaki będzie miał Nord­Stre­am 2 na nasz rynek ener­ge­tycz­ny, rząd sta­ra się dywer­sy­fi­ko­wać dosta­wy gazu, więc mamy nadzie­ję na sto­sun­ko­wo sta­bil­ne ceny tego surow­ca w przy­szło­ści.

– W tym roku ma być ukoń­czo­na budo­wa nowe­go Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go. Czy moż­na spo­dzie­wać się w naj­bliż­szym cza­sie nowych pro­duk­tów? Jakichś inno­wa­cji?

– Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we, zwa­ne CBR II, to tak napraw­dę kon­ty­nu­acja Labo­ra­to­rium Badań Apli­ka­cyj­nych i Roz­wo­jo­wych, któ­re uru­cho­mi­li­śmy w 2018 roku. Tam­ta jed­nost­ka dała nam moż­li­wość odtwa­rza­nia w ska­li labo­ra­to­ryj­nej pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i pro­wa­dze­nia badań na otrzy­my­wa­nych pro­duk­tach. Wie­rzy­my, że dzię­ki CBR II znacz­nie posze­rzy­my naszą ofer­tę badaw­czą, któ­ra będzie odpo­wia­dać na potrze­by ryn­ko­we.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting