Starosta dołączyła do zbiórki żywności dla Polaków mieszkających na Kresach

Już 5 rok z rzę­du miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zbie­ra­ją żyw­ność dla roda­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie, Bia­ło­ru­si i Ukra­inie.

Sta­ro­stwo Powia­to­we rów­nież zaan­ga­żo­wa­ło się w tę akcję, obej­mu­jąc ją hono­ro­wym patro­na­tem. Zbiór­ką darów zaj­mu­ją się wolon­ta­riu­sze ze Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le oraz Nini­wy Kędzie­rzyn-Koź­le. W skład wszyst­kich paczek wcho­dzą przede wszyst­kim pro­duk­tu suche z dłu­gim ter­mi­nem przy­dat­no­ści.

- Jed­nym z waż­niej­szych ele­men­tów pacz­ki jest kart­ka świą­tecz­na dla Pola­ków, któ­rą dołą­cza­my do każ­dej z nich. Cho­dzi o utrzy­ma­nie wię­zi z naszy­mi roda­ka­mi. W stycz­niu byli­śmy na Wileńsz­czyź­nie i mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć, w jak trud­nych warun­kach żyją Pola­cy na Kre­sach. Nagle po 60 – 70 latach zapo­mnie­nia zja­wia się ktoś z Pol­ski i wrę­cza sym­bo­licz­ną pacz­kę. Dla nich jest to coś wyjąt­ko­we­go, ci ludzie ema­nu­ją ogrom­ną empa­tią i życz­li­wo­ścią. Będąc na Litwie doświad­czy­li­śmy wiel­kiej gościn­no­ści ze stro­ny ludzi, któ­rzy żyją bar­dzo skrom­nie, podzie­li­li się z nami wszyst­kim, co mie­li – tłu­ma­czył Krzysz­tof Try­bu­ła ze Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Orga­ni­za­to­rzy akcji współ­pra­cu­ją dodat­ko­wo ze szko­ła­mi, para­fia­mi oraz inny­mi orga­ni­za­cja­mi z tere­nu powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Pacz­ki tra­fia­ją nie tyl­ko do osób indy­wi­du­al­nych, ale rów­nież do pol­skich szkół, domów dziec­ka i para­fii. Po zakoń­cze­niu akcji orga­ni­za­to­rzy oso­bi­ście wybie­ra­ją się na Kre­sy, by móc wrę­czyć pacz­ki naszym roda­kom, a w zeszłym roku uda­ło się skom­ple­to­wać aż 200 takich paczek. Akcja potrwa do 30 grud­nia, a oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na przy­go­to­wa­nie wła­snej pacz­ki mogą zosta­wić ją w skle­pie Spon­tan­shop, na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka lub w restau­ra­cji Kosmos. Wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce akcji moż­na zadać przed­sta­wi­cie­lom Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le pod nume­rem tele­fo­nu: 669 – 416-006.

KG (oprac. al)

źró­dło: Sta­ro­stwo KK

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting