Szpital w Koźlu przyjmie pacjentów bez Covid-19

W lecz­ni­cy przy uli­cy Roose­vel­ta przy­bę­dzie łóżek. 204 będzie prze­zna­czo­nych dla cho­rych bez zaka­że­nia.

To bar­dzo dobra infor­ma­cja dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Od śro­dy 20 stycz­nia pla­ców­ka prze­kształ­co­na zosta­nie w hybry­do­wą, co ozna­cza, że przyj­mie zarów­no pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem jak i nie­za­ka­żo­nych.

Co waż­ne, do zmian doj­dzie dużo wcze­śniej, niż zakła­da­ły wcze­śniej­sze warian­ty. W naj­bar­dziej pesy­mi­stycz­nym szpi­tal miał być odblo­ko­wa­ny dopie­ro za kil­ka mie­się­cy. — Dla naszych miesz­kań­ców ozna­cza to 204 miej­sca nie­co­vi­do­we, 156 łóżek nadal będzie prze­zna­czo­nych dla osób z zaka­że­niem. Odmro­żo­ny zosta­nie Szpi­tal­ny Oddział Ratun­ko­wy, gine­ko­lo­gia z położ­nic­twem, laryn­go­lo­gia, oku­li­sty­ka, uro­lo­gia, chi­rur­gia, oddział dzie­cię­cy, rów­nież na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej przy­go­to­wa­ne będzie miej­sce nie­co­vi­do­we – pod­kre­śla sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

Nie­któ­re oddzia­ły będą dzia­łać w podwój­nej for­mu­le.

- Orto­pe­dia, oddział wewnętrz­ny oraz neu­ro­lo­gia w związ­ku z licz­bą pacjen­tów, któ­rzy tam prze­by­wa­ją nadal pozo­sta­ną covi­do­we. W czę­ści covi­do­wej pozo­sta­nie też gine­ko­lo­gia, oddział dzie­cię­cy i oddział inten­syw­nej opie­ki medycz­nej – tłu­ma­czy dyrek­tor Jaro­sław Koń­czy­ło.

Dzie­więć miejsc na Oddzia­le Inten­syw­nej Tera­pii będzie prze­zna­czo­nych dla Pacjen­tów cho­rych na COVID-19, jed­no – dla cho­re­go nie­za­ra­żo­ne­go koro­na­wi­ru­sem miesz­kań­ca nasze­go powia­tu. Noc­na i świą­tecz­na pozo­sta­je w dotych­cza­so­wej for­mie w szpi­ta­lu na ul. Judy­ma.

- Cały czas pra­cu­je­my inten­syw­nie nad jak naj­lep­szy­mi roz­wią­za­nia­mi i ponow­ną reor­ga­ni­za­cją szpi­ta­la. O szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wa­li — prze­ka­zał Adam Lisz­ka, oso­ba peł­nią­ca obo­wiąz­ki rzecz­ni­ka szpi­ta­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting