Sport zbliża bez względu na wiek

Olim­pia­da Senio­rów i Przed­szko­la­ków to inte­gra­cja całych poko­leń. We wspól­nych zawo­dach spor­to­wych wzię­ły udział malu­chy z miej­skich przed­szko­li, pod­opiecz­ni Domu Dzien­ne­go Poby­tu „Magno­lia”, stu­den­ci Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku oraz człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia eme­ry­tów i ren­ci­stów.

To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie w naszym mie­ście odby­wa się już po raz szes­na­sty. Tak, jak w poprzed­nich latach do spor­to­wych zma­gań doszło w hali spor­to­wej Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 12 przy ul. Pira­mo­wi­cza. Kil­ku­dzie­się­ciu uczest­ni­ków wzię­ło udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach spraw­no­ścio­wych, w któ­rych liczy­ły się szyb­kość, dokład­ność, umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le, ale tak­że spryt i doświad­cze­nie. Naj­waż­niej­sza jed­nak były dobra zaba­wa i wspól­nie spę­dzo­ny czas.

Na zakoń­cze­nie impre­zy każ­da dru­ży­na otrzy­ma­ła puchar, a na szyi Olim­pij­czy­ków zawi­sły meda­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting