Sporo pijanych kierowców na kędzierzyńskich drogach

Poli­cjan­ci mie­li spo­ro pra­cy pod­czas dłu­gie­go majo­we­go week­en­du.

Majów­ka to czas wie­lu imprez, w tym tak­że tych moc­no zakra­pia­nych. Dla­te­go jak co roku w trak­cie majo­we­go week­en­du nad bez­pie­czeń­stwem podró­żu­ją­cych czu­wa­li poli­cjan­ci ruchu dro­go­we­go i pre­wen­cji. Funk­cjo­na­riu­sze kon­tro­lo­wa­li pręd­kość z jaką poru­sza­li się kie­row­cy, ich trzeź­wość i stan tech­nicz­ny pojaz­dów. Zwra­ca­li rów­nież uwa­gę na to, czy dzie­ci są prze­wo­żo­ne w fote­li­kach, a pasa­że­ro­wie mają zapię­te pasy.

Poli­cyj­ne dzia­ła­nia trwa­ły 6 dni. Na dro­gach nasze­go powia­tu moż­na było spo­tkać wię­cej niż zwy­kle poli­cyj­nych patro­li. Mun­du­ro­wi spraw­dzi­li stan trzeź­wo­ści 540 kie­row­ców. 4 z nich zde­cy­do­wa­ło się wsiąść za kie­row­ni­cę po alko­ho­lu. Funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li tak­że 2 nie­trzeź­wych rowe­rzy­stów. W nie­dzie­lę, oko­ło godz. 11.00 poli­cjan­ci zauwa­ży­li na ul. K. Miar­ki rowe­rzy­stę, któ­re­go tor jaz­dy wska­zy­wał, że może być nie­trzeź­wy. 51-let­ni męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny do kon­tro­li. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nie wyka­za­ło, że miał on w orga­ni­zmie bli­sko 2,5 pro­mi­la.

W trak­cie pro­wa­dzo­nych dzia­łań na dro­gach powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go doszło do 7 nie­groź­nych w skut­kach koli­zji, w tym do jed­ne­go potrą­ce­nia na przej­ściu dla pie­szych.

Do zda­rze­nia tego doszło w sobo­tę przed godzi­ną 21:00 na ul. Gazo­wej. Skie­ro­wa­ni na miej­sce poli­cjan­ci usta­li­li, że 33-let­ni kie­row­ca oso­bo­we­go volks­wa­ge­na na ozna­ko­wa­nym przej­ściu dla pie­szych potrą­cił prze­cho­dzą­ce­go męż­czy­znę oraz jego nie­speł­na 2-let­nie dziec­ko. Poszko­do­wa­nym na miej­scu zosta­ła udzie­lo­na pomoc medycz­na przez zało­gę pogo­to­wia. Na szczę­ście nie dozna­li oni poważ­niej­szych obra­żeń.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting