Spółka z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizuje ważną inwestycję dla produkcji nawozów

W Gru­pie Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn trwa reali­za­cja zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go “Moder­ni­za­cja węzła sprę­ża­nia gazu syn­te­zo­we­go dla potrzeb Wytwór­ni Amo­nia­ku”. Jego gene­ral­nym wyko­naw­cą jest Gru­pa Azo­ty Pol­skie Kon­sor­cjum Che­micz­ne, a łącz­ną war­tość sza­cu­je się na 180 mln zł.

Celem inwe­sty­cji jest odtwo­rze­nie zdol­no­ści sprę­ża­nia gazu syn­te­zo­we­go dla potrzeb Wydzia­łu Amo­nia­ku poprzez zabu­do­wę nowych kom­pre­so­rów.

- Efek­tem inwe­sty­cji będzie zwięk­sze­nie zdol­no­ści pro­duk­cyj­nej amo­nia­ku oraz opty­ma­li­za­cja kosz­tów pro­duk­cji. To pro­jekt, któ­ry jest zgod­ny z zało­że­nia­mi nowej stra­te­gii Gru­py Azo­ty do 2030 roku – zada­nie wpi­su­je się w tzw. naj­lep­sze dostęp­ne tech­ni­ki (BAT) w obsza­rze ener­ge­ty­ki przy pro­duk­cji amo­nia­ku – mówi Tomasz Hinc, Pre­zes Zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

W zakre­sie umo­wy z gene­ral­nym wyko­naw­cą inwe­sty­cji mie­ści się wyko­na­nie obiek­tów budow­la­nych, insta­la­cji tech­no­lo­gicz­nych i pomoc­ni­czych, a tak­że zabu­do­wa, uru­cho­mie­nie, prze­ka­za­nie do eks­plo­ata­cji i użyt­ko­wa­nia kom­pre­so­ra.

- Za nami jest już pod­pi­sa­nie umo­wy z wyko­naw­cą i prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy. Obec­nie trwa­ją pra­ce budow­la­ne przy obiek­cie kom­pre­so­row­ni, pom­pow­ni, base­nu wody obie­go­wej oraz budyn­kach pomoc­ni­czych. Zakła­da­my, że zakoń­cze­nie reali­za­cji pro­jek­tu nastą­pi w pierw­szej poło­wie 2023 roku — mówi Paweł Stań­czyk, Pre­zes Zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting