Spędzą po kilka lat w więzieniu za napad na Żabkę i salon gier

Na suro­we kary bez­względ­ne­go wię­zie­nia ska­zał trzech spraw­ców gło­śnych roz­bo­jów na Pogo­rzel­cu oraz w Kłod­ni­cy.

Sąd Okrę­go­wy w Opo­lu ska­zał Micha­ła W. i Seba­stia­na D. na kary 4 lat wię­zie­nia. Naj­ostrzej­szy wyrok usły­szał Andrzej A., któ­ry ze wzglę­du na to, że był recy­dy­wi­stą, został ska­za­ny na 5 lat wię­zie­nia.

Przy­zna­li się do zarzu­ca­nych im czy­nów, ale zaprze­czy­li, że pod­czas napa­dów posłu­gi­wa­li się nożem, co suge­ro­wał pro­ku­ra­tor.

W nocy z 18 na 19 kwiet­nia 2018 r. trój­ka męż­czyzn sto­su­jąc prze­moc wobec kobie­ty zatrud­nio­nej w salo­nie gier przy ul. Pia­stów w Zdzie­szo­wi­cach, jak rów­nież gro­żąc jej uży­ciem noża doko­na­ła zabo­ru kaset­ki z pie­niędz­mi w nie­usta­lo­nej kwo­cie, wyła­mu­jąc łomem zabez­pie­cze­nia w jed­nym z auto­ma­tów. Spraw­cy, chcąc utrud­nić ich uję­cie, zabra­li dwa tele­fo­ny oraz reje­stra­tor video, któ­ry dzia­łał w salo­nie.

Kli­ka dni póź­niej, w tym samym skła­dzie, męż­czyź­ni zaata­ko­wa­li obsłu­gu­ją­ce­go salon gier przy ul. Reja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Oprócz prze­mo­cy napast­ni­cy uży­li wobec pokrzyw­dzo­ne­go tak­że gazu obez­wład­nia­ją­ce­go. Ich łupem padły pie­nią­dze w kwo­cie 3200 zł, a tak­że smart­fon oraz dysk z nagra­niem moni­to­rin­gu z loka­lu, gdzie pro­wa­dzo­ny był salon gier. Podob­nie jak wcze­śniej, spraw­cy chcie­li w ten spo­sób utrud­nić ich iden­ty­fi­ka­cję i zapo­biec szyb­kie­mu powia­do­mie­niu Poli­cji.

Kolej­nych prze­stępstw Seba­stian D., Michał W. oraz Andrzej A. dopu­ści­li się w skle­pie przy ul. Kłod­nic­kiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Tam bowiem, w dniu 24 kwiet­nia br., naj­pierw jeden z nich pró­bo­wał ukraść piwo, a gdy został spo­strze­żo­ny przez eks­pe­dient­kę, któ­ra zażą­da­ła zwro­tu zabra­ne­go napo­ju, napast­ni­cy uży­li wobec niej gazy obez­wład­nia­ją­ce­go. Następ­nie męż­czyź­ni szar­piąc pokrzyw­dzo­ną i gro­żąc ude­rze­niem butel­ką zażą­da­li od niej wyda­nia tele­fo­nu war­to­ści 1000 zł. Kobie­cie uda­ło się jed­nak oswo­bo­dzić i uciec, uda­rem­nia­jąc napast­ni­kom ich pla­ny.

Seba­stian D. i Michał W. zosta­li zatrzy­ma­ni w dniu 15 maja 2018 r., nato­miast trze­ci ze spraw­ców został uję­ty dwa tygo­dnie póź­niej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting