Sławomir Wołkowiecki wrócił do PiS | 7DNI Sławomir Wołkowiecki wrócił do PiS - 7DNI

Sławomir Wołkowiecki wrócił do PiS

Rad­ny rady mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le zakoń­czył swo­ją przy­go­dę z Poro­zu­mie­niem i został ponow­nie człon­kiem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

Woł­ko­wiec­ki jest rad­nym pierw­szą kaden­cję, do samo­rzą­du dostał się w wybo­rach w 2018 roku z list Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Do lute­go 2020 był człon­kiem tej par­tii i jed­no­cze­śnie przed­sta­wi­cie­lem klu­bu PiS w Radzie Mia­sta. Na począt­ku zeszłe­go roku zmie­nił jed­nak par­tyj­ne bar­wy i zapi­sał się do Poro­zu­mie­nia Jaro­sła­wa Gowi­na.

W tym cza­sie samo­rzą­do­wiec zwią­zał się z dwo­ma wpły­wo­wy­mi poli­ty­ka­mi Poro­zu­mie­nia: Kami­lem Bort­ni­czu­kiem i Mar­ci­nem Ocie­pą. Obaj zosta­li w nowej kaden­cji par­la­men­tar­nej wice­mi­ni­stra­mi. Pierw­szy wice­sze­fem resor­tu fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej, a dru­gi sekre­ta­rzem sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej. Bort­ni­czuk już wice­mi­ni­strem nie jest, bo jego resort roz­wią­za­no.

W ponie­dzia­łek Sła­wo­mir Woł­ko­wiec­ki wró­cił do PiS. Wcze­śniej zgo­dzi­ła się na to sze­fo­wa PiS w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska.

- Nasze życie jest takie, że się roz­sta­je­my, ale nie­kie­dy do sie­bie wra­ca­my — mówi Vio­let­ta Porow­ska. — To jest czło­wiek z któ­rym współ­pra­co­wa­li­śmy wie­le lat, zaan­ga­żo­wa­ny w spra­wy Kędzie­rzy­na-Koź­la — kom­ple­men­tu­je rad­ne­go.

Zda­niem posłan­ki Vio­let­ty Porow­skiej powrót Sła­wo­mi­ra Woł­ko­wiec­kie­go to dowód na rosną­cą siłę Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

- Chcia­łem podzię­ko­wać pani poseł za to, że chcia­ła mnie ponow­nie przy­jąć — sko­men­to­wał z kolei rad­ny Woł­ko­wiec­ki. Tłu­ma­czy, że do tej decy­zji doj­rze­wał już od pew­ne­go cza­su.

Woł­ko­wiec­ki w kam­pa­nii wybor­czej do par­la­men­tu wspie­rał Ocie­pę i Bort­ni­czu­ka, a tak­że Bog­da­na Tomasz­ka oraz Andrze­ja Chrza­now­skie­go. Sam zain­te­re­so­wa­ny nigdy nie chciał mówić o szcze­gó­łach poprzed­nie­go poli­tycz­ne­go trans­fe­ru tłu­ma­cząc, że umo­wa koali­cyj­na mię­dzy Poro­zu­mie­niem a Pra­wem i Spra­wie­dli­wo­ścią szcze­gó­ło­wo regu­lu­je te kwe­stie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting