Sławomir Sobkiewicz prezesem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Sła­wo­mir Sob­kie­wicz, dyrek­tor Jed­nost­ki Biz­ne­so­wej Ener­ge­ty­ka w Gru­pie Azo­ty ZAK, został powo­ła­ny na pre­sti­żo­we sta­no­wi­sko Pre­ze­sa sto­wa­rzy­sze­nia Dol­no­ślą­ska Doli­na Wodo­ro­wa. Insty­tu­cja ma za zada­nie wspie­rać podej­mo­wa­nie przed­się­wzięć nauko­wych, tech­no­lo­gicz­nych, prze­my­sło­wych oraz inwe­sty­cji, któ­re będą budo­wać gospo­dar­kę wodo­ro­wą przy wyko­rzy­sta­niu poten­cja­łu badaw­czo-nauko­we­go regio­nu.

Dol­no­ślą­ska Doli­na Wodo­ro­wa to ini­cja­ty­wa o zasię­gu regio­nal­nym, opar­ta na poten­cja­le prze­my­sło­wym firm oraz uczel­ni dzia­ła­ją­cych w regio­nie. Powsta­ła z ini­cja­ty­wy Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu i sku­pia obec­nie 31 pod­mio­tów.

Powsta­nie sto­wa­rzy­sze­nia jest efek­tem listu inten­cyj­ne­go, któ­ry pod­pi­sa­no we wrze­śniu ubie­głe­go roku pod­czas Forum Eko­no­micz­ne­go w Kar­pa­czu. — Ini­cja­ty­wa ma ogrom­ny poten­cjał roz­wo­jo­wy — twier­dzi Sła­wo­mir Sob­kie­wicz, pre­zes Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej. Dzię­ki dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia powsta­nie bar­dzo ela­stycz­ne śro­do­wi­sko odpo­wia­da­ją­ce na bie­żą­ce potrze­by ryn­ku ener­ge­tycz­ne­go — doda­je. Inno­wa­cją jest rów­nież moż­li­wość trans­gra­nicz­ne­go cha­rak­te­ru współ­pra­cy w ramach pro­jek­tu. Prze­wi­du­je się, że pro­wa­dzo­ne bada­nia będą odby­wać się przy udzia­le eks­per­tów z Nie­miec oraz Czech.

Gru­pa Azo­ty ZAK sta­wia na wodór

Gru­pa Azo­ty anga­żu­je się w wie­le ini­cja­tyw zwią­za­nych z budo­wą kra­jo­wej gospo­dar­ki wodo­ro­wej. Jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem wodo­ru w Pol­sce.

- Jeste­śmy coraz bli­żej uru­cho­mie­nia labo­ra­to­rium ana­li­ty­ki wodo­ro­wej. Nasza fir­ma jest jed­nym z kra­jo­wych pio­nie­rów w tej dzie­dzi­nie. Doświad­cze­nia, jakie posia­da­my w zakre­sie tech­no­lo­gii wodo­ro­wych oraz wyso­kie kom­pe­ten­cje w ana­li­ty­ce che­micz­nej, prze­kła­da­ją się na wyso­kiej jako­ści pro­dukt final­ny — komen­tu­je Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Spół­ka poza spraw­dzo­ny­mi linia­mi pro­duk­cyj­ny­mi sta­wia na roz­wój port­fo­lio pro­duk­to­we­go oraz nie zamy­ka się na nowe gałę­zie gospo­dar­ki, tym samym pozo­sta­jąc ela­stycz­ną fir­mą odpo­wia­da­ją­cą na bie­żą­ce potrze­by ryn­ko­we.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting