Skupiam się na pracy dla miasta, a nie na polityce | 7DNI Skupiam się na pracy dla miasta, a nie na polityce - 7DNI

Skupiam się na pracy dla miasta, a nie na polityce

O popra­wie jako­ści powie­trza, wycze­ki­wa­nych od lat inwe­sty­cjach i pla­nach na nową kaden­cję roz­ma­wia­my z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską.

– Jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów Kędzie­rzy­na-Koź­la jest zanie­czysz­cze­nie ben­ze­nem. Zmniej­sza się z roku na roku, ale wciąż nie uda­ło się go cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać. Dla­cze­go?
– Pro­blem ze zna­le­zie­niem źró­dła pików ben­ze­nu zwią­za­ny jest mię­dzy inny­mi z tym, że pro­ku­ra­tu­ra odmó­wi­ła wsz­czę­cia śledz­twa w tej spra­wie. Powo­łu­je się na fakt, że śred­nio­rocz­na nor­ma nie jest prze­kro­czo­na, dla­te­go nie ma pod­staw do ści­ga­nia kogo­kol­wiek. Ja uwa­żam jed­nak, że nale­ży zro­bić wszyst­ko, aby zanie­czysz­cze­nie ben­ze­nem wyeli­mi­no­wać cał­ko­wi­cie.

– Co w tej spra­wie robi Woje­wódz­ki Inspek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska?
– W mojej oce­nie nie­wie­le. Woje­wódz­ki Inspek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska, mimo moje­go zapew­nie­nia o pokry­ciu wszel­kich kosz­tów zwią­za­nych z uży­ciem chro­ma­to­gra­fu i opła­ce­niu pra­cy spe­cja­li­stów, nie jest zain­te­re­so­wa­ny taki­mi dzia­ła­nia­mi. Jako mia­sto może­my zaku­pić sprzęt i prze­szko­lić ludzi w tym zakre­sie, ale nadal nie będzie­my mie­li takich upraw­nień do ści­ga­nia tru­ci­cie­li jak WIOŚ. W związ­ku z tym nie przy­bli­ży­my się do wykry­cia źró­dła pików ben­ze­nu. Żeby sku­tecz­nie zna­leźć emi­ten­ta zanie­czysz­czeń, musi nastą­pić zmia­na w podej­ściu WIOŚ do pro­ble­mu.

– Mia­sto ma na to jakiś wpływ?
– Do tej pory pró­bo­wa­li­śmy róż­nych form wpły­wu na WIOŚ, by pod­jął sku­tecz­ne dzia­ła­nia w celu wyeli­mi­no­wa­nia zanie­czysz­cze­nia ben­ze­nem. Wyda­je się, że obec­nie nie pozo­sta­je nic inne­go jak razem z miesz­kań­ca­mi wró­cić do tego, co zadzia­ła­ło dwa lata temu.

– Co ma pani na myśli?
– Jak pan sobie przy­po­mi­na, we wrze­śniu 2016 roku były takie tygo­dnie, kie­dy noto­wa­nia ben­ze­nu dosłow­nie sza­la­ły, wywo­łu­jąc ogrom­ny nie­po­kój i pro­te­sty miesz­kań­ców. I wte­dy szyb­ko zare­ago­wał WIOŚ, zare­ago­wał woje­wo­da… Doszli­śmy nie­ste­ty do punk­tu, że trze­ba pomóc WIOŚ-owi znów zauwa­żyć pro­blem kędzie­rzy­nian. Może jeśli przed tą insty­tu­cją sta­wi się wie­lu miesz­kań­ców, któ­rzy oba­wia­ją się o swo­je zdro­wie, to odpo­wied­nie służ­by wresz­cie przy­ło­żą się do roz­wią­za­nia pro­ble­mu? War­to by zor­ga­ni­zo­wać taką pikie­tę.

– Ben­zen to tyl­ko jeden z pro­ble­mów Kędzie­rzy­na-Koź­la. Część z nich uda­ło się roz­wią­zać w tej kaden­cji, ale nie wszyst­kie.
– Przez czte­ry lata w mie­ście zosta­ło zre­ali­zo­wa­nych wie­le inwe­sty­cji. Poczy­na­jąc od remon­tów chod­ni­ków, a koń­cząc na prze­bu­do­wach alei Jana Paw­ła II czy trwa­ją­cych budo­wach hospi­cjum i kom­plek­su base­nów. Robi­my wie­le dla mia­sta i wie­rzę, że miesz­kań­cy to doce­nią.

– Z tą ostat­nią inwe­sty­cją są pro­ble­my, wciąż nie zosta­ła ukoń­czo­na. Pani prze­ciw­ni­cy ata­ku­ją panią za to. Jak się pani do tego odnie­sie?
– Moi kon­ku­ren­ci sku­pi­li całą swo­ją uwa­gę na pro­ble­mach z wyko­naw­cą base­nów, nie zauwa­ża­jąc kom­plet­nie, że wie­le innych inwe­sty­cji prze­bie­gło bez kom­pli­ka­cji i z suk­ce­sem. A Wod­ne Okko w cią­gu kil­ku mie­się­cy zosta­nie skoń­czo­ne, ponie­waż już roz­pi­sa­li­śmy prze­targ na dokoń­cze­nie tego zada­nia. Dotych­cza­so­wa budo­wa zosta­nie zabez­pie­czo­na i pra­ce zno­wu ruszą. Chcę pod­kre­ślić, że mia­sto na tej inwe­sty­cji nie stra­ci, gdyż uzy­ska­my 2 mln zło­tych tytu­łem kar za opóź­nie­nie. Te 2 mln zł wypła­ci nam fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa z poli­sy wyko­naw­cy. Ponad­to mamy 5 mln zło­tych dofi­nan­so­wa­nia z zewnętrz­nych źró­deł. Obec­nie pro­wa­dzo­nych jest wie­le inwe­sty­cji w mie­ście i będą one wkrót­ce zakoń­czo­ne. Wra­cam tu do spra­wy budo­wy hospi­cjum, któ­re będzie goto­we w przy­szłym roku. Tu muszę jasno pod­kre­ślić, że przy­szłam do samo­rzą­du obie­cu­jąc wła­śnie budo­wę hospi­cjum. Sło­wa dotrzy­ma­łam i tako­we powsta­je. Moi poprzed­ni­cy nie potra­fi­li tego zro­bić przez bli­sko 10 lat. Zaczy­na­my remont Ryn­ku, o któ­rym przez lata się tyl­ko mówi­ło. Chcę tu pod­kre­ślić, że jestem czło­wie­kiem czy­nu i jak się do cze­goś zabie­ram, zwłasz­cza do cze­goś, co obie­ca­łam wybor­com, to dotrzy­mu­ję sło­wa. Bez wąt­pie­nia moż­na się o tym prze­ko­nać, prze­mie­rza­jąc mia­sto.

– Wybor­cy już nie­dłu­go oce­nią mija­ją­ce czte­ry lata. A jakie są pla­ny na kolej­ną kaden­cję?
– W cią­gu następ­nych pię­ciu lat spo­ro cza­su chcę poświę­cić tema­tom zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej. Cho­dzi przede wszyst­kim o roz­sze­rze­nie spek­trum bez­płat­nych badań pro­fi­lak­tycz­nych. Pla­nu­ję inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę szkol­ną i popra­wę jako­ści edu­ka­cji szkol­nej.  Będę sta­ra­ła się jesz­cze bar­dziej popra­wić jakość powie­trza poprzez zwięk­sze­nie dopłat do wymia­ny pie­ców na eko­lo­gicz­ne. Prio­ry­te­tem w dzie­dzi­nie eko­lo­gii będzie rów­nież two­rze­nie jak naj­więk­szej ilo­ści zie­lo­nych skwe­rów i dba­łość o par­ki miej­skie. Zamie­rzam roz­po­cząć budo­wę miesz­kań komu­nal­nych, któ­re pomo­gą wie­lu mło­dym rodzi­nom się usa­mo­dziel­nić. Jestem prze­ko­na­na, że zatrzy­ma to depo­pu­la­cję mia­sta. Bar­dzo kosz­tow­ną, ale nie­zbęd­ną inwe­sty­cją będzie budo­wa łącz­ni­ka do obwod­ni­cy pół­noc­nej, któ­ra ma być goto­wa do 2022 roku. Będzie­my tak­że zabie­gać o alter­na­tyw­ną dro­gę do koziel­skie­go por­tu. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je budo­wa tak zwa­ne­go „prze­ci­sku” pod wia­duk­tem w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. O tym zada­niu rów­nież się mówi­ło przez lata, ale prak­tycz­nie nic kon­kret­ne­go w tym kie­run­ku zro­bio­no. Dla mnie jed­nak nie ma rze­czy, któ­rych nie moż­na zro­bić, trze­ba tyl­ko być kon­se­kwent­nym. Już nie­dłu­go zre­ali­zu­je­my zabez­pie­cze­nie prze­ciw­po­wo­dzio­we Kędzie­rzy­na-Koź­la w posta­ci wału prze­ciw­po­wo­dzio­we­go na poto­ku Line­ta. Mamy już pozwo­le­nie na budo­wę. W tym miej­scu trze­ba pod­kre­ślić, że dro­ga do reali­za­cji inwe­sty­cji jest dłu­ga, bo pro­ce­du­ry czę­sto trwa­ją bar­dzo dłu­go. Wyni­ka to z koniecz­no­ści wie­lu uzgod­nień z róż­ny­mi insty­tu­cja­mi. Pla­nu­ję tak­że dal­sze wspar­cie dla roz­wo­ju szkol­nych klu­bów spor­to­wych oraz indy­wi­du­al­ne sty­pen­dia dla uzdol­nio­nych spor­tow­ców.

– Mam wra­że­nie, że jest pani raczej spo­koj­na o wynik wybo­rów?
– Minio­ną kaden­cję uwa­żam za bar­dzo owoc­ną. Uda­ło się zro­bić bar­dzo wie­le. To rów­nież zasłu­ga rad­nych. To dzię­ki dobrej i spo­koj­nej współ­pra­cy z nimi uda­ło się tyle zro­bić. Przez czte­ry lata sku­pia­li­śmy się na pra­cy dla mia­sta i miesz­kań­ców, a nie na robie­niu poli­ty­ki. W mie­ście widać efek­ty takie­go podej­ścia. Dla­te­go zamie­rzam posta­wić na ten sam model dzia­ła­nia w kolej­nej kaden­cji. Jeśli cho­dzi o wybo­ry, to zachę­cam wszyst­kich do wzię­cia udzia­łu w gło­so­wa­niu. Mam nadzie­ję, że miesz­kań­cy powie­rzą mi ste­ry mia­sta na kolej­ną kaden­cję i wybio­rą spo­kój i roz­wój Kędzie­rzy­na-Koź­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting