Siedziba Straży Miejskiej tymczasowo przeniesiona

Na czas remon­tu ofi­cy­ny Straż Miej­ska znaj­du­je się w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15.

Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że nie zmie­nia się numer tele­fo­nu — to 40 50 329. Prze­no­si­ny zwią­za­ne są z remon­tem ofi­cy­ny w któ­rej swo­je biu­ra ma SM.

- Prze­bu­do­wa budyn­ku sąsia­du­ją­ce­go z magi­stra­tem potrwa oko­ło roku — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la z Biu­ra Komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Na ten czas straż­ni­cy miej­scy będą dyżu­ro­wać w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15. Prze­bu­do­wa ma mieć kom­plek­so­wy cha­rak­ter i obej­mie m.in. remont ele­wa­cji i ścian, wymia­nę insta­la­cji elek­trycz­nej i wodo­cią­go­wej, sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej, a tak­że mon­taż nowej wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji w budyn­ku.

Cześć straż­ni­ków miej­skich nadal pra­co­wać będzie w głów­nym budyn­ku urzę­du mia­sta, gdzie znaj­du­je się sta­no­wi­sko obsłu­gi moni­to­rin­gu.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting