Schronisko dla zwierząt przestrzega przed "kiełbasą nafaszerowaną trucizną" | 7DNI Schronisko dla zwierząt przestrzega przed “kiełbasą nafaszerowaną trucizną” - 7DNI

Schronisko dla zwierząt przestrzega przed “kiełbasą nafaszerowaną trucizną”

Pla­ców­ka przy uli­cy Gli­wic­kiej poin­for­mo­wa­ła, że ma bar­dzo wia­ry­god­ne infor­ma­cje doty­czą­ce świa­do­mych prób otru­cia psów.

Ostrze­że­nie poja­wi­ło się ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym schro­ni­ska dla bez­dom­nych zwie­rząt, któ­re ma sie­dzi­bę przy ul. Gli­wic­kiej w Kędzie­rzy­nie.

Coraz czę­ściej docho­dzą nas nie­po­ko­ją­ce infor­ma­cje o kawał­kach kieł­ba­sy nafa­sze­ro­wa­nej tru­ci­zną, któ­rą ktoś roz­rzu­ca w lesie na Pogo­rzel­cu. To infor­ma­cje z pierw­szej ręki i z wia­ry­god­ne­go źró­dła. Wszyst­kich, któ­rzy spa­ce­ru­ją w tym rejo­nie, szcze­gól­nie przy ul. Par­ty­zan­tów pro­si­my żeby zwra­ca­li szcze­gól­ną uwa­gę na swo­je psy” — napi­sa­no na pro­fi­lu pla­ców­ki.

Pra­cow­ni­cy przy­tu­li­ska ape­lu­ją do wła­ści­cie­li psów, by nie pozwa­la­li swo­im pupi­lom jeść z zie­mi. “Reaguj­cie na pierw­sze obja­wy zatru­cia. W przy­pad­ku wymio­tów, bie­gun­ki nie­zwłocz­nie szu­kaj­cie pomo­cy wete­ry­na­rza. Jeże­li zoba­czy­cie kogoś, kto może być odpo­wie­dzial­ny za pod­kła­da­nie tru­ci­zny powia­dom­cie poli­cję. Poin­for­muj­cie rów­nież swo­ich zna­jo­mych aby szcze­gól­nie uwa­ża­li” — napi­sa­no.

Post cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią, został udo­stęp­nio­ny już ponad 100 razy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting