Samorządowcy oddali hołd Janowi Pawłowi II

Dziś przy­pa­da 100. rocz­ni­ca uro­dzin Karo­la Woj­ty­ły. Wiel­ki Polak zapi­sał się w histo­rii świa­ta jako papież Jan Paweł II. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jego obe­lisk stoi w Par­ku Pojed­na­nia. Dziś (ponie­dzia­łek) odwie­dzi­li go samo­rzą­dow­cy.

- Kwia­ty pod pomni­kiem Jana Paw­ła II zło­ży­ła dziś pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. O rocz­ni­cy pamię­ta­ło rów­nież wie­lu miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pod obe­li­skiem była dziś rów­nież sta­ro­sta powia­tu Mał­go­rza­ta Tudaj oraz jej zastęp­ca Józef Gisman.

- Przed­sta­wi­cie­le nasze­go samo­rzą­du zło­ży­li dziś kwia­ty pod pomni­kiem papie­ża w kędzie­rzyń­skim Par­ku Pojed­na­nia — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik sta­ro­stwa.

Dziś mija 100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Karol Woj­ty­ła uro­dził się w Wado­wi­cach 18 maja 1920 roku. Zmarł jako gło­wa Kościo­ła w Waty­ka­nie w wie­ku 85 lat 2 kwiet­nia 2005 roku. Pod­czas uro­czy­stej mszy na Pla­cu Świę­te­go Pio­tra 27 kwiet­nia 2014 papież Fran­ci­szek ogło­sił Pola­ka świę­tym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting