Sabina Nowosielska nie musi się obawiać o poparcie rajców

Za udzie­le­niem abso­lu­to­rium pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la gło­so­wa­ło 14 z 23 rad­nych. To daje jej duży kom­fort rzą­dze­nia na naj­bliż­sze mie­sią­ce.

Pod­czas czwart­ko­wej, bar­dzo dłu­giej sesji rady mia­sta, gło­so­wa­no nad wotum zaufa­nia dla pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej oraz nad abso­lu­to­rium za wyko­na­nie budże­tu. Za wotum było 13 z 23 rad­nych, a decy­zję o przy­zna­niu abso­lu­to­rium pod­ję­ło 14 samo­rzą­dow­ców.

Wcze­śniej pro­jekt uchwa­ły o nie­udzie­le­niu abso­lu­to­rium przy­ję­ła komi­sja rewi­zyj­na, a za powód uzna­ła — jej zda­niem — zbyt dro­gie inwe­sty­cje. Rad­ni koali­cji nie podzie­li­li jed­nak tych argu­men­tów i popar­li Sabi­nę Nowo­siel­ską.

Wcze­śniej zro­bi­ła to tak­że Regio­nal­na Izba Obra­chun­ko­wa, któ­ra co praw­da nie ode­bra­ła pra­wa komi­sji rewi­zyj­nej do wła­snej oce­ny spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia inwe­sty­cji, ale pod­kre­śli­ła, że abso­lu­to­rium to oce­na wyko­na­nia budże­tu. “Doko­nu­jąc oce­ny wyko­na­nia budże­tu, rada win­na to czy­nić w spo­sób kom­plek­so­wy, odno­sząc się do budże­tu jako cało­ści. Nie może nato­miast przy oce­nie wyko­na­nia budże­tu kon­cen­tro­wać się jedy­nie na wybra­nych jego ele­men­tach” — napi­sa­ła w ofi­cjal­nym sta­no­wi­sku RIO.

Wynik gło­so­wa­nia ma tak­że bar­dzo istot­ne zna­cze­nie dla tego, jak będzie wyglą­da­ła pra­ca samo­rzą­du kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w naj­bliż­szych mie­sią­cach. W poprzed­nich kaden­cjach docho­dzi­ło bowiem do sytu­acji w któ­rej więk­szość rad­nych sprze­ci­wia­ła się pomy­słom pre­zy­den­ta.

Sabi­na Nowo­siel­ska dosta­ła jasny i czy­tel­ny sygnał, że może liczyć na sta­bil­ną więk­szość rady. Aby sta­ło się ina­czej do opo­zy­cji musia­ło­by dołą­czyć aż trzech rad­nych koali­cji, co wyda­je się na chwi­lę obec­ną bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting