Sabina Nowosielska będzie startowała z własnego komitetu

Sta­nie się tak, jak prze­wi­dy­wa­li obser­wa­to­rzy sce­ny poli­tycz­nej. Dziś Sabi­na Nowo­siel­ska jest fawo­ry­tem w jesien­nych wybo­rach.

Jed­no z pod­sta­wo­wych pytań jakie zada­wa­li sobie obser­wa­to­rzy sce­ny poli­tycz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu doty­czy­ło wła­śnie tego jak wobec nad­cho­dzą­cych wybo­rów samo­rzą­do­wych usta­wi się Sabi­na Nowo­siel­ska, urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la. A kon­kret­nie czy będzie kan­dy­da­tem z list Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, jak mia­ło to miej­sce czte­ry lata temu, czy też wystar­tu­je z wła­sne­go komi­te­tu.

Nowo­siel­ska już poin­for­mo­wa­ła publicz­nie, że zało­ży wła­sny komi­tet. Szcze­gó­łów zdra­dzić nie chcia­ła, ale pew­ne jest że wej­dą do nie­go ludzie z jej naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, m.in. wice­pre­zy­den­ci Artur Marusz­czak i Woj­ciech Jagieł­ło.

To ruch, któ­ry raczej przy­bli­ża ją do reelek­cji. Jest to jed­no­cze­śnie pro­blem dla samej Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Może się bowiem oka­zać, że stra­ci ona wła­dzę w sej­mi­ku, a tak­że nie będzie mia­ła pre­zy­den­ta ani bur­mi­strza w żad­nych z naj­więk­szych miast Opolsz­czy­zny.

O tym, że Nowo­siel­ska nie wyklu­cza star­tu z wła­sne­go komi­te­tu mówi­ła już w grud­niu. Wów­czas zdra­dzi­ła, że waha się czy i tym razem zde­cy­du­je się na toi będzie ubie­gać się o kolej­ną pre­zy­den­tu­rę z wła­sne­go komi­te­tu.

Na tę wypo­wiedź zare­ago­wał nowy zarząd Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poin­for­mo­wał on, że gdy­by nawet pre­zy­dent Nowo­siel­ska nie zde­cy­do­wa­ła się na start pod szyl­dem PO to par­tia i tak ją ofi­cjal­nie poprze i nie będzie wysta­wia­ła żad­ne­go kontr­kan­dy­da­ta.

– Uwa­żam więc, że ten alians nale­ży kon­ty­nu­ować i nadal powin­ni­śmy iść pod dwo­ma sztan­da­ra­mi, a więc Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej i Sabi­ny Nowo­siel­skiej. To dwie sil­ne mar­ki w naszym samo­rzą­dzie – powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej nowy prze­wod­ni­czą­cy PO w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Michał Nowak.

Wciąż nie wia­do­mo, jakie­go kontr­kan­dy­da­ta wysta­wi osta­tecz­nie Pra­wo i Spra­wie­dli­wość i czy zjed­no­czo­na pra­wi­ca będzie mia­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jed­ne­go fawo­ry­ta. Ten rok będzie tak­że decy­du­ją­cy dla Sabi­ny Nowo­siel­skiej jeśli cho­dzi o powo­dze­nie naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji. Ich powo­dze­nie będzie prze­kła­dać się na jesien­ny wynik wybor­czy.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting