Są pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­pi­sa­ła umo­wę na prze­ka­za­nie 100 tys. zło­tych na ten cel.

Wła­dze mia­sta jako jeden ze swo­ich prio­ry­te­tów wska­zu­ją bez­pie­czeń­stwo na osie­dlach. Dla­te­go gmi­na wzię­ła udział w rzą­do­wym pro­gra­mie “Razem bez­piecz­niej”. Na począt­ku kwiet­nia Jaro­sław Zie­liń­ski, sekre­tarz sta­nu w MSWiA, zaak­cep­to­wał dofi­nan­so­wa­nie 104 naj­wy­żej oce­nio­nych pro­jek­tów, zgła­sza­nych przez Woje­wo­dów. Wśród wyło­nio­nych był rów­nież Kędzie­rzyn-Koź­le. Dziś w Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Opo­lu pod­pi­sa­no umo­wę w tej spra­wie.

– Łącz­na kwo­ta dota­cji na reali­za­cję pro­jek­tów to 365 900 zło­tych. Opolsz­czy­zna zna­la­zła się na ósmym miej­scu w kra­ju wyprze­dza­jąc więk­sze woje­wódz­twa, takie jak np. dol­no­ślą­skie, mało­pol­skie, ślą­skie czy pomor­skie – mówił — pod­czas dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści pod­pi­sa­nia poro­zu­mień na reali­za­cję „Razem Bez­piecz­niej” w OUW, woje­wo­da opol­ski Adrian Czu­bak.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zoba­czy­my przy alei Jana Paw­ła II przy skrzy­żo­wa­niu z uli­cą Miesz­ka I oraz przy uli­cy Szkol­nej na wyso­ko­ści schro­nu prze­ciw­lot­ni­cze­go. Pro­jekt zakła­da tak­że prze­pro­wa­dze­nie dodat­ko­wych zajęć dla dzie­ci z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym oraz zakup odbla­sków dla malu­chów.

Całość zada­nia wynie­sie 119 tysię­cy zło­tych, z cze­go wkład wła­sny gmi­ny to zale­d­wie 15 pro­cent. Resz­ta to dofi­nan­so­wa­nie rzą­do­we.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting