Ryzykując własne życie uratowali kobietę. Teraz ich odznaczono

Dwaj poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la otrzy­ma­li wła­śnie odzna­ki im. pod­ko­mi­sa­rza Poli­cji Andrze­ja Stru­ja.

Ta histo­ria wyda­rzy­ła się w stycz­niu tego roku. St. asp. Marek Jaku­biec oraz sierż. Jakub Hen­cel zosta­li skie­ro­wa­ni na akwen, gdzie zała­mał się lód pod kobie­tą. Poszko­do­wa­na wpa­dła do wody i nie umia­ła wydo­stać się z prze­rę­bla. Gdy funk­cjo­na­riu­sze dotar­li na miej­sce bły­ska­wicz­nie pod­ję­li decy­zję o wej­ściu do wody. Wyko­rzy­stu­jąc róż­ne przed­mio­ty stwo­rzy­li tak zwa­ny „łań­cuch życia”. Jeden z nich sto­jąc w wodzie ase­ku­ro­wał kole­gę, któ­ry idąc w kie­run­ku kobie­ty roz­bi­jał pię­ścia­mi lód. Po dotar­ciu do poszko­do­wa­nej, szyb­ko wycią­gnę­li ją na brzeg i prze­ka­za­li pod opie­kę medy­ków.

Kil­ka dni temu w Mini­ster­stwie Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w War­sza­wie odzna­cze­nia otrzy­ma­ło 40 poli­cjan­tów z całe­go kra­ju, któ­rzy z nara­że­niem wła­sne­go życia i zdro­wia pod­ję­li dzia­ła­nia mają­ce na celu rato­wa­nie życia lub zdro­wia ludz­kie­go albo mie­nia. Wśród wyróż­nio­nych byli tak­że funk­cjo­na­riu­sze z Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

Odzna­ka imie­nia pod­kom. Poli­cji Andrze­ja Stru­ja usta­no­wio­na zosta­ła 10 lute­go 2021 roku zarzą­dze­niem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, dla uczcze­nia pamię­ci tra­gicz­nie zmar­łe­go w dniu 10 lute­go 2010 roku pod­ko­mi­sa­rza Poli­cji Andrze­ja Stru­ja. Wów­czas to będą­cy na urlo­pie poli­cjant zwró­cił uwa­gę agre­syw­nym chu­li­ga­nom, któ­rzy na oczach pasa­że­rów demo­lo­wa­li tram­waj. W wyni­ku pod­ję­tej inter­wen­cji pod­ko­mi­sarz Struj zgi­nął od cio­su zada­ne­go nożem.

Odzna­ka nada­wa­na zosta­je funk­cjo­na­riu­szom Poli­cji za pod­ję­cie czyn­no­ści rato­wa­nia życia lub zdro­wia ludz­kie­go albo mie­nia, z nara­że­niem wła­sne­go życia lub zdro­wia, a tak­że poli­cjan­tom, któ­rzy w cza­sie służ­by pod­ję­li czyn­no­ści rato­wa­nia życia ludz­kie­go ze szcze­gól­nym nara­że­niem wła­sne­go życia lub zdro­wia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting