Ruszyły zapisy do przedszkoli

W śro­dę roz­po­czął się nabór do miej­skich pla­có­wek dla dzie­ci, któ­re po raz pierw­szy będą do nich zapi­sy­wa­ne. Doty­czy on dzie­ci w wie­ku od 3 do 6 lat (rocz­ni­ki 2016 – 2019).

Sieć przed­szko­li w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sto­sun­ko­wo dobrze roz­wi­nię­ta i daje opie­kę ponad tysiącu dzie­ci. I choć rok szkol­ny zawsze roz­po­czy­na się we wrze­śniu, to już na pół roku wcze­śniej nale­ży zadbać o miej­sce dla swo­jej pocie­chy. W śro­dę roz­po­czął się nabór do miej­skich pla­có­wek dla dzie­ci, któ­re po raz pierw­szy będą do nich zapi­sy­wa­ne. Doty­czy on dzie­ci w wie­ku od 3 do 6 lat (rocz­ni­ki 2016 – 2019). Rekru­ta­cja potrwa do 11 mar­ca i podob­nie, jak w latach poprzed­nich będzie prze­bie­gać z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go za pośred­nic­twem stro­ny: www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl.

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­po­mi­na, że dzie­ci w wie­ku 6 lat mają obo­wią­zek odbyć edu­ka­cję przed­szkol­ną. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły 2 lata i 9 mie­się­cy na dzień 1 wrze­śnia, rów­nież mogą zostać przy­ję­te do pla­ców­ki przed­szkol­nej pod warun­kiem, że po zakoń­cze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej pozo­sta­ną wol­ne miej­sca.

Jeśli dziec­ko idzie po raz pierw­szy do przed­szko­la, musi wziąć udział w rekru­ta­cji. To samo doty­czy sytu­acji, kie­dy rodzic chce zmie­nić przed­szko­le na inne, wte­dy rów­nież musi wziąć udział w rekru­ta­cji pamię­ta­jąc, aby w poprzed­nim przed­szko­lu zło­żyć rezy­gna­cję z kon­ty­nu­acji. Nale­ży zazna­czyć, że nie zło­że­nie wnio­sku o kon­ty­nu­ację z wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go jest jed­no­znacz­ne z rezy­gna­cją z miej­sca w przed­szko­lu.

Elek­tro­nicz­ny nabór do przed­szko­li dla dzie­ci, któ­re po raz pierw­szy będą do nich zapi­sy­wa­ne, potrwa od 23 lute­go od godz. 9.00 do 11 mar­ca 2022 r. do godz. 14.30. O przy­ję­ciu do przed­szko­la pod­czas rekru­ta­cji elek­tro­nicz­nej nie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. W ter­mi­nie od 01 do 11 kwiet­nia 2022 r. rodzi­ce muszą potwier­dzić wolę przy­ję­cia miej­sca w przed­szko­lu, do któ­re­go dziec­ko zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­ne. Nie­zło­że­nie potwier­dze­nia woli w wyzna­czo­nym ter­mi­nie jest jed­no­znacz­ne z rezy­gna­cją z miej­sca w przed­szko­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting