Ruszyły głosowania na zadania z budżetu obywatelskiego

Potrwa­ją do 9 mar­ca. Do wybo­ru miesz­kań­cy mają 48 pro­po­zy­cji.

Budżet oby­wa­tel­ski co roku cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Do 9 mar­ca moż­na zgło­sić się do sie­dzi­by rad osie­dli i w spo­sób tra­dy­cyj­ny zagło­so­wać na wybra­ne przez sie­bie zada­nie.

- Może to zro­bić każ­dy miesz­ka­niec dane­go osie­dla — tłu­ma­czy Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Od 10 do 31 mar­ca gło­so­wa­nie prze­nie­sie się do sie­ci. Swój głos będzie moż­na oddać za pośred­nic­twem inter­ne­to­wej plat­for­my dostęp­nej pod adre­sem https://budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl/

W tym roku do wyda­nia jest 1 milion 915 tysię­cy zło­tych. Do wybo­ru miesz­kań­cy mają 48 pro­po­zy­cji. Są mię­dzy inny­mi tęż­nie solan­ko­we, czy­li nie­wiel­kie insta­la­cje do inha­la­cji. Pierw­sza taka sta­nę­ła na osie­dlu Powstań­ców Ślą­skich i cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Cie­ka­wą pro­po­zy­cją jest budo­wa Pump­track Pogo­rze­lec, czy­li pla­cu zabaw do jaz­dy na rowe­rze, desko­rol­ce, rol­kach i hulaj­no­dze. Pump­track to zapę­tlo­ny tor do jaz­dy na rowe­rze, desko­rol­ce, rol­kach i hulaj­no­dze, prze­zna­czo­ny do zbio­ro­wej rekre­acji. Jaz­da pole­ga na wyko­ny­wa­niu intu­icyj­nych i sko­or­dy­no­wa­nych ruchów ‘góra – dół’, dzię­ki któ­rym poru­sza­nie się może odby­wać się bez peda­ło­wa­nia. Pump­track to obiekt wyłą­czo­ny z ruchu dro­go­we­go sta­no­wią­cy ide­al­ne połą­cze­nie bez­piecz­nej zaba­wy i wypo­czyn­ku na świe­żym powie­trzu, prze­zna­czo­ny dla dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych.

Inną z pro­po­zy­cji war­tą uwa­gi jest zamon­to­wa­nie na pla­cu zabaw przy ul. Zwy­cię­stwa dużej zjeż­dżal­ni typu rura. Mia­ła­by powstać w par­ku nad kana­łem przy uli­cy Zwy­cię­stwa. To teren o dużym poten­cja­le — duży, ogro­dzo­ny i pośród drzew. Szcze­gól­nie latem w upal­ne dni prze­by­wa na tym pla­cu dużo dzie­ci, nawet z innych osie­dli.

Moż­na też gło­so­wać na dopo­sa­że­nie jed­nost­ki OSP Ciso­wa w sprzęt do pro­wa­dze­nia dzia­łań ratow­ni­czo-gaśni­czych na tere­nie osie­dla i mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Pro­jekt prze­wi­du­je zakup ośmiu zesta­wów apa­ra­tów ochro­ny dróg odde­cho­wych wraz z osprzę­tem, kame­ry ter­mo­wi­zyj­nej, zesta­wu do wywa­rza­nia drzwi, zesta­wu pod­pór do sta­bi­li­za­cji, dra­bi­ny nasad­ko­wej oraz sie­dem­na­stu heł­mów stra­żac­kich wraz z osprzę­tem.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting